Tour du L?ch Singapore: HÀ N?I – SINGAPORE – HÀ N?I 4 NGÀY 3 ?ÊM  (Bay hãng hàng không Singapore Airlines)

Hành trình: ??o Sentosa – Chùa R?ng Ph?t – Gardens by the bay – Orchard Road

Th?i gian:             4 NGÀY 3 ?ÊM

Ngày kh?i hành:  29, 30/4/2017

(Kh?i hành tháng khác vui lòng liên h?)

N?i kh?i hành:     Hà N?i

GIÁ TOUR: Liên h? ngay ?? nh?n giá t?t nh?t

(Giá s? ?u ?ãi h?n khi ??t tour theo ?oàn)

Singapore – m?t qu?c gia s? h?u nh?ng công trình ki?n trúc ??c – l?, nh?ng khu vui ch?i gi?i trí ?a d?ng và nhi?u khu mua s?m s?m u?t v?i l??ng hàng hóa kh?ng l?. Dù b?n yêu thích du l?ch khám phá, du l?ch v?n hóa hay là m?t tín ?? mua s?m chính hi?u, ch?c ch?n b?n s? ???c th?a mãn v?i hành trình tr?i nghi?m du l?ch Singapore c?a Vietwind Travel.

THÔNG TIN CHI TI?T CH??NG TRÌNH TOUR

Singapore – Qu?c ??o s? t? s? h?u nh?ng công trình ki?n trúc ??c – l?, nh?ng khu vui ch?i gi?i trí ?a d?ng và nhi?u khu mua s?m s?m u?t v?i l??ng hàng hóa kh?ng l?. Dù b?n yêu thích du l?ch khám phá, du l?ch v?n hóa hay là m?t tín ?? mua s?m chính hi?u, ch?c ch?n b?n s? ???c th?a mãn v?i hành trình tr?i nghi?m du l?ch Singapore cùng Vietwind Travel.

NH?NG ??A ?I?M H?P D?N CH? ?ÓN B?N TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH SINGAPORE

1. V?nh Marina Barrage

Công viên S? T? Bi?n

Công viên Merlion Park hay còn g?i là Công viên S? T? Bi?n, ???c coi là bi?u t??ng c?a du l?ch Singapore. T?i ?ây ???c ??t 2 b?c t??ng s? t? bi?n (m?t l?n, m?t nh?) có kh? n?ng phun n??c su?t ngày ?êm.

Công viên Merlion, Singapore

Nhà hát Esplanade (Nhà hát Trái S?u Riêng)

N?m t?i trung tâm v?nh Marina – ??i di?n v?i Công viên S? T? Bi?n. Nh? có hình dáng nh? m?t trái s?u riêng nên Esplanade còn ???c g?i là Nhà hát Trái S?u Riêng. ?ây là nhà hát ??c ?áo, hoành tráng và hi?n ??i b?c nh?t c?a Singapore.

du-lich-singapore-nha-hat-Esplanade-vietwind

2. Tòa nhà qu?c h?i Parliament House

Parliament-House-Singapore

3. Nhà hát Victoria

Nhà hát Victoria là nhà hát c? kính nh?t c?a Singapore, n?i di?n ra các s? ki?n v?n hóa tr?ng ??i c?a Singapore t? các l? h?i l?n cho ??n các bu?i trình di?n dàn nh?c giao h??ng.

du-lich-singapore-Esplanade

4. H? th?ng tàu ?i?n ng?m MRT

Tàu ?i?n ng?m MRT là m?t ph??ng ti?n di chuy?n c?c k? thu?n ti?n, nhanh chóng, an toàn và… không ng??i lái. Theo du khách du l?ch Singapore thì ch? c?n s? d?ng MRT, b?n có th? ?i ??n t?t c? các ??a ?i?m tham quan t?i Singapore v?i chi phí ti?t ki?m h?n r?t nhi?u so v?i nh?ng ph??ng ti?n công c?ng khác.

tau-ngam-mrt-Singapore

5. Khu ph?c h?p Suntec City

N?u b?n là m?t tín ?? mua s?m, ch?c ch?n Suntec City – khu mua s?m v?i 120 c?a hàng, th??ng xuyên di?n ra nhi?u ??t gi?m giá h?p d?n, s? là ?i?m ??n khi?n b?n ???c th?a mãn c?n khát. N?i ?ây c?ng là khu cao ?c v?n phòng, ???c xây d?ng theo nguyên t?c phong th?y v?i l?i thi?t k? r?t ??c ?áo.

Suntec-City-jpg

6. Chùa R?ng Ph?t

Chùa R?ng Ph?t (Chùa Ph?t Nha T?) n?m t?i khu Chinatown. Chùa R?ng Ph?t ???c thi?t k? theo l?i ki?n trúc Trung Hoa b?t m?t, hoành tráng v?i 5 t?ng n?i và 1 t?ng h?m. ?ây ???c xem là b?o tàng ngh? thu?t Ph?t giáo l?n nh?t t?i ??t n??c Singapore.

Chùa R?ng Ph?t

7. ??o Sentosa

M?t trong nh?ng ?i?m ??n hàng ??u b?t c? du khách nào khi ?i du l?ch Singapore ??u mu?n khám phá không ?âu khác chính là ??o Sentosa. ??n ?ây, b?n s? ???c tham quan khu ph?c h?p Resort World – N?i k?t h?p ??c ?áo, hài hòa c?a nh?ng trung tâm di s?n v?n hóa, công viên thiên nhiên và nh?ng khu vui ch?i gi?i trí h?p d?n, hi?n ??i vào b?c nh?t.

du-lich-singapore-dao-sentosa-vietwind

Bên c?nh ?ó, b?n có th? ??ng trên ??nh núi Mount Faber ?? ng?m nhìn toàn c?nh ??t n??c Singapore xinh ??p. Hay tham quan b?o tàng sáp Madame Tussauds, n?i tr?ng bày nh?ng b?c t??ng sáp ???c ch? tác tinh x?o, có màu s?c, kích th??c, trang ph?c và th?n thái y h?t nguyên m?u là nh?ng ng??i n?i ti?ng trên th? gi?i. Và b?o tàng l?ch s? Images of Singapore live – tr?i nghi?m hành trình quay ng??c th?i gian tìm hi?u v? l?ch s? c?a qu?c ??o s? t?.

8. Gardens by the Bay (Nh?ng khu v??n bên v?nh)

Gardens by the Bay – Nh?ng khu v??n bên v?nh – là m?t khu v??n nhân t?o r?ng l?n v?i di?n tích 101 ha, s? h?u t?i h?n 250 nghìn loài th?c v?t quý hi?m. ??c bi?t, Gardens by the Bay có 18 siêu cây kh?ng l?, chi?u cao 25 – 30m, có ch?c n?ng thu n?ng l??ng m?t tr?i vào ban ngày và t? t?a sáng vào ban ?êm.

V??n bên v?nh - k? quan nhân t?o c?a ng??i Singapore

9. ??i l? Orchard Road

M?t khi b?n ?ã là tín ?? mua s?m thì c?ng ??ng b? qua ??i l? Orchard Road trong tour du l?ch Singapore t?i ?ây. Orchard Road là con ???ng mua s?m n?i ti?ng nh?t châu Á v?i b?t ngàn các lo?i hàng hóa t? cao c?p ??n hàng bình dân, gi?m giá, khuy?n m?i.

Trung tâm Orchard Road - Thiên ???ng mua s?m ? Singapore

Quá nhi?u ?i?m ??n h?p d?n trong tour du l?ch Singapore ?ang ch? b?n khám phá ??y! Và ??ng b? l? nh?ng ?u ?ãi b?t ng? c?a Vietwind Travel khi ??t tour du l?ch Singapore trong tháng 04/2017 này nhé!

 NGÀY 01: HÀ N?I – SINGAPORE  (?n tr?a, t?i)
Sáng: 09H00 xe và h??ng d?n viên c?a Công ty s? ?ón Quý khách t?i Công Viên Th?ng Nh?t – ???ng Tr?n Nhân TôngHà N?i lên sân bay N?i Bài làm th? t?c ?áp chuy?n bay SQ 175, lúc (12h35 – 17h15) ?i Singapore.
Chi?u: 17h15 ?oàn ??n sân bay qu?c t? Changi – Singapore, h??ng d?n viên & xe c?a công ty du l?ch ??a ph??ng ?ón quý khách v? trung tâm thành ph?.
T?i: ?oàn ?n t?i, sau ?ó v? khách s?n nh?n phòng ngh? ng?i.

Quý khách t? do ?i d?o, khám phá thành ph? Singapore v? ?êm. Ho?c có th? ??ng ký ch??ng trình tour: D?o thuy?n trên sông Singapore, Khám phá h? th?ng tàu ?i?n ng?m ho?c tham quan thành ph? phong th?y Marina (Chi phí t? túc).

?oàn ngh? ?êm t?i Grand Chanceller@ Hotel 3 sao ho?c t??ng ???ng.

 NGÀY 02: CITY TOUR – ??O SENTOSA WONDERFUL SHOW(?n sáng, tr?a, t?i)
Sáng: Sau khi ?n Buffet sáng t?i khách s?n, Quý khách b?t ??u ch??ng trình tham quan các c?nh ?i?m du l?ch n?i ti?ng t?i Singapore nh?:

  • Parliament House – Tòa Nhà Qu?c H?i, Merlion Park – Công Viên S? T? Bi?n, Nhà Hát Victoria – Nhà Hát c? kính nh?t Singapore, n?i ?ây còn là tâm ?i?m ngh? thu?t bi?u di?n c?a ??o qu?c s? t? ngay t? th?i thu?c ??a. Nhà hát Esplanade – nhà hát hi?n ??i vào b?c nh?t c?a Singapore. ?ây còn là bi?u t??ng ki?n trúc và trung tâm bi?u di?n v?n hóa ngh? thu?t t?m c? th? gi?i.
  • Sau ?ó ?oàn lên ??nh núi Mount Faber – N?i có th? ng?m toàn c?nh ??t n??c Sigapore xinh ??p
  • Ti?p ?ó ?oàn tham quan, mua s?m t?i: C?a hàng bán d?u gió + Collagen d??ng da  các s?n ph?m làm ??p truy?n th?ng và n?i ti?ng ??c ?áo có m?t không hai c?a Singapore. Tham quan x??ng ch? tác kim c??ng, vàng b?c và ?á quý tinh túy.

Tr?a: Quý khách th??ng th?c b?a tr?a – L?u n??ng BBQ.

Chi?u: ?oàn ti?p t?c ??n hòn ??o du l?ch n?i ti?ng Sentosa b?ng xe, tham quan:

  • Tháp S? T? Bi?n (Merlion Tower), ch?p hình bên ngoài.
  • Tham quan 2 trong 1 b?o tàng t??ng sáp Madame Tussauds  và b?o tàng l?ch s? Image Of Singapore Live.

– Madame Tussauds là n?i tr?ng bày t??ng c?a nh?ng nhân v?t n?i ti?ng, b?o tàng sáp ? Singapore còn ??c ?áo v?i d?ch v? du thuy?n (boatride) ??u tiên trong h? th?ng, mang tên Spirit of Singapore”. Không quá hào nhoáng và hoa m?, nh?ng n?u ch? ?ánh giá n?i ?ây qua hình ?nh m?t ngôi nhà r?ng l?n c? kính màu tr?ng cùng nh?ng hàng cây xanh bao xung quanh thì b?n ?ã l?m to. M?i th? s? tr? nên ?áng kinh ng?c h?n bao gi? h?t m?t khi b?n ??t chân vào không gian bên trong. Trái ng??c v?i s? yên ?ng bên ngoài là m?t  th? gi?i ?a s?c màu vô cùng sôi ??ng và ??y hào h?ng. B?o tàng t??ng sáp chính th?c “chinh ph?c” b?n.

– Images of Singapore Live s? ?em b?n ??n kho?ng th?i gian lý thú ???c ??m mình vào dòng ch?y l?ch s? hào hùng c?a ??t n??c S? t? bi?n. B??c vào “ti?t h?c” mà không nhàm chán, b?n s? b?t g?p hình ?nh ??o qu?c Singapore xuyên su?t h?n 200 n?m hình thành và phát tri?n. Tr?i dài trong su?t chuy?n hành trình, các di?n viên tài n?ng s? giúp tái hi?n l?i b?c tranh toàn c?nh c?a “qu?c gia tân ti?n nh?t ?ông Nam Á” m?t cách chân th?c c?c k?. Nh?ng công trình, v?t d?ng minh h?a c?ng góp ph?n tô ?i?m thêm nét sinh ??ng và tr?c quan, giúp b?n hi?u rõ thêm v? l?ch s? c?a ??t n??c c?ng nh? con ng??i Singapore.

T?i: Sau khi ?n t?i t?i nhà hàng, ?oàn xem ch??ng trình “ Wonderfull Light Show” – S? pha tr?n gi?a hi?u ?ng phun l?a, Robot phun n??c áp l?c cao k?t h?p ánh ?èn  Led ??y màu s?c và h? th?ng ?èn Lazer hi?n ??i t?o nên hi?u ?ng 3D s?ng ??ng và ??c ?áo, h?a h?n s? ?? l?i cho du khách nh?ng ?n t??ng khó quên t?i Marina Bay Sands.

Ngh? ?êm t?i Grand Chanceller@ Hotel 3 sao ho?c t??ng ???ng.

 NGÀY 03: GARDENS BY THE BAY – MUA S?M (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: Sau khi ?n sáng Buffet t?i khách s?n, ?oàn ?i th?m quan:

  • Chùa R?ng Ph?t – To? l?c ? khu China Town, có ki?n trúc tráng l?, ???c coi nh? m?t B?o tàng ngh? thu?t Ph?t giáo hi?n ??i. T?i ?ây quý khách có th? tìm hi?u v? l?ch s?, tri?t lý ??o Ph?t qua các tác ph?m ngh? thu?t.
  • Quý khách tham quan Khu V??n Sinh Thái ??c bi?t – Bay South Gardens By The Bay – v?i h? th?ng “siêu cây” n?ng l??ng m?t tr?i. Khu v??n n?m trong d? án Gardens By The Bay, d? án công viên sinh thái l?n nh?t Singapore nh?m nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng, gi? màu xanh cho ?ô th? S?m U?t. Toàn b? d? án có t?ng di?n tích 101ha, ???c chia làm 3 khu riêng bi?t là: Bay South, Bay East và Bay Central
  • Quý khách có th? tr?i nghi?m c?m giác h?i h?p và thích thú khi b??c chân trên OCBC Skyway – ???ng ?i b? trên không dài 128m n?i gi?a 2 siêu cây, r?t thích h?p ?? ?i b? vào b?t c? th?i ?i?m nào, n?i có th? ng?m nhìn toàn b? khu v??n và khung c?nh thành ph? khu v?nh Mariba Bay t? trên cao (chi phí t? túc).
Tr?a: ?n tr?a t?i nhà hàng.

Chi?u:

  • ?oàn ti?p t?c Tham quan tòa nhà Marina Bay Sand – V?i sòng b?c siêu hi?n ??i có di?n tích 15.000 m2, khu trung tâm mua s?m v?i 300 c?a hàng ?? hi?u n?i ti?ng Th? Gi?i. Quý khách có th? tham quan Công Viên Sands SkyPark n?m trên ??nh c?a ba tòa tháp khách s?n Marina Bay Sands v?i hình d?ng “Chi?c du thuy?n” l? l?ng ? trên t?ng 57 v?i ?? cao 200m. (chi phí t? túc).
  • D?o quanh khu mua s?m s?m u?t c?a ??t n??c Singapore: ???ng Orchard n?i t?p trung r?t nhi?u khách s?n 4 – 5 sao tráng l?, nh?ng quán bar sôi ??ng, nh?ng quán café sang tr?ng và nh?ng siêu th? n?i ti?ng nh? Singapura Plaza, OG, Takasimaya, Robinson, Lucky Plaza, C?a hàng mi?n thu? (DFS) v.v…

T?i: Sau khi ?n t?i, quý khách t? do ngh? ng?i ho?c mua s?m v? ?êm. ?oàn ngh? t?i Grand Chanceller@ Hotel 3 sao ho?c t??ng ???ng.

 NGÀY 04: SINGAPORE – HÀ N?I (?n sáng)

Sáng: Sau khi ?n sáng t?i khách s?n, Quý khách làm th? t?c tr? phòng. ?oàn kh?i hành ra sân bay qu?c t? Changi – Singapore làm th? t?c ?áp chuy?n bay  SQ 176 Lúc (09h20 – 11h45)  v? Hà N?i.

11h45 v? ??n sân bay N?i Bài. Sau khi làm th? t?c nh?p c?nh Vi?t Nam và nh?n l?i hành lý cá nhân. Xe và h??ng d?n ??a ?oàn v? ?i?m h?n ban ??u.

K?t thúc chuy?n tham quan, chia tay Quý khách. H?n g?p l?i trong nh?ng hành trình khác.

Ngày kh?i hành: 29, 30/4/2017

(Kh?i hành các tháng khác vui lòng liên h?)

*D?CH V? BAO G?M:

? Ngh? ?êm t?i khách s?n 3 sao (2ng??i/phòng n?u l? s? ghép ng? phòng 3 ng??i)

? Khách s?n dùng t?i Singapore: Grand Chanceller@ Hotel, Mirama Hotel, Fortcanning Hotel…

? Vé máy bay kh? h?i HAN – SIN – HAN

? Các b?a ?n theo ch??ng trình.

? Xe ô tô máy l?nh ??a ?ón theo ch??ng trình.

? Vé th?ng c?nh theo ch??ng trình.

? H??ng d?n viên su?t tuy?n ti?ng Vi?t nhi?t tình, kinh nghi?m.

? Quà t?ng: nón, bao h? chi?u.

? B?o hi?m du l?ch toàn c?u ACE (t?i ?a 10.000 USD/v?).

*D?CH V? KHÔNG BAO G?M:

? Phí làm h? chi?u

? C??c hành lý quá t?i, ?? u?ng, gi?t là, ?i?n tho?i

? Ng? phòng ??n, chi phí cá nhân khác ngoài ch??ng trình

? Visa tái nh?p Vi?t Nam

? Hành lý quá c??c qui ??nh và các chi phí cá nhân phát sinh ngoài ch??ng trình.

? B?i d??ng HDV và lái xe (3 USD/ngày/ng??i)

*L?U Ý:

? Tr? em d??i 02 tu?i: Tính 30 % giá ng??i l?n (ng? chung gi??ng v?i cha m?).

? Tr? em t? 02 ??n d??i 11 tu?i: 80 % giá ng??i l?n (ng? chung g??ng v?i cha m?).

? Tr? em t? 12 tu?i: Giá tour tính nh? ng??i l?n.

? Ph? thu ng? phòng ??n: 200 USD.

? T? giá ti?n thanh toán có th? thay ??i vào th?i ?i?m thanh toán áp d?ng t? giá bán ra c?a th? tr??ng t? do.

? Ti?n thu? có th? thay ??i vào th?i ?i?m xu?t vé.

??NG KÝ: CH? C?N H? CHI?U CÒN HI?U L?C ÍT NH?T 6 THÁNG K? T? NGÀY KH?I HÀNH