Tour du L?ch Singapore: HÀ N?I – SINGAPORE – HÀ N?I 4 NGÀY 3 ?ÊM (Bay hãng hàng không Vietnam Airlines)

Hành trình: Singapore – Chùa R?ng Ph?t – ??o Sentosa – Gardens by the bay – Orchard Road

Th?i gian:             4 NGÀY 3 ?ÊM

Ngày kh?i hành:  28/04/2017

(Kh?i hành tháng khác vui lòng liên h?)

N?i kh?i hành:     Hà N?i

GIÁ TOUR: Liên h? ngay ?? nh?n giá t?t nh?t

(Giá s? ?u ?ãi h?n khi ??t tour theo ?oàn)

Singapore – Qu?c ??o XINH ??P, S?CH và AN TOÀN nh?t th? gi?i. Du l?ch Singapore, b?n không ch? ???c tham quan nh?ng công trình ki?n trúc k? l?, ??c ?áo, mà còn ???c tr?i nghi?m m?t n?n v?n hóa ?a s?c t?c, h?i t? nhi?u h??ng v? ?m th?c và ??c bi?t là m?t thiên ???ng mua s?m v?i nhi?u th??ng hi?u n?i ti?ng.

THÔNG TIN CHI TI?T CH??NG TRÌNH TOUR

Singapore – Qu?c ??o XINH ??P, S?CH và AN TOÀN nh?t th? gi?i. Du l?ch Singapore, b?n không ch? ???c tham quan nh?ng công trình ki?n trúc k? l?, ??c ?áo, mà còn ???c tr?i nghi?m m?t n?n v?n hóa ?a s?c t?c, h?i t? nhi?u h??ng v? ?m th?c và ??c bi?t là m?t thiên ???ng mua s?m v?i nhi?u th??ng hi?u n?i ti?ng.

NH?NG ?I?M ??N H?P D?N CH? ?ÓN B?N TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH SINGAPORE

1. H? th?ng tàu ?i?n ng?m MRT

M?c dù không h? có ng??i lái, nh?ng tàu ?i?n ng?m MRT là m?t ph??ng ti?n di chuy?n c?c k? nhanh chóng, thu?n ti?n và an toàn. Ch? v?i MRT, b?n có th? ?i ??n t?t c? các ??a ?i?m du l?ch Singapore v?i chi phí ti?t ki?m h?n r?t nhi?u so v?i các ph??ng ti?n công c?ng khác.

tau-ngam-mrt-Singapore

2. Khu ph?c h?p Suntec City

N?u b?n là m?t tín ?? mua s?m, ch?c ch?n Suntec City – ?i?m ??n trong tour du l?ch Singapore t?i ?ây s? khi?n b?n ???c th?a mãn c?n khát c?a mình. N?i ?ây v?a là khu mua s?m v?i 120 c?a hàng, th??ng xuyên di?n ra nhi?u ??t gi?m giá, v?a là khu cao ?c v?n phòng. ?i?u ??c bi?t c?a Suntec City là ???c xây d?ng theo thu?t phong th?y v?i c?u trúc r?t ??c ?áo.

Suntec-City-jpg

4. Chùa R?ng Ph?t

Chùa R?ng Ph?t hay còn g?i là Chùa Ph?t Nha T? n?m t?i khu Chinatown ???c thi?t k? theo l?i ki?n trúc Trung Hoa b?t m?t, hoành tráng v?i 5 t?ng n?i và 1 t?ng h?m. Chùa R?ng Ph?t ???c xem là b?o tàng ngh? thu?t Ph?t giáo l?n nh?t t?i ??t n??c Singapore.

du lich singapore chua rang phat

5. ??o Sentosa

??o Sentosa là m?t trong nh?ng ?i?m ??n hàng ??u mà b?t c? du khách nào khi ?i du l?ch Singapore ??u mu?n khám phá. ??n Sentosa, b?n s? ???c tham quan khu ph?c h?p Resort World – N?i k?t h?p ??c ?áo c?a nh?ng công viên thiên nhiên, trung tâm di s?n v?n hóa và khu vui ch?i gi?i trí h?p d?n, hi?n ??i b?c nh?t.

du lich singapore dao sentosa

Bên c?nh ?ó, b?n có th? ng?m nhìn toàn c?nh ??t n??c Singapore xinh ??p trên ??nh núi Mount Faber. Hay tham quan b?o tàng l?ch s? Images of Singapore live – tr?i nghi?m hành trình quay ng??c l?i th?i gian ?? tìm hi?u v? l?ch s? Singapore. Và b?o tàng sáp Madame Tussauds, n?i tr?ng bày nh?ng b?c t??ng sáp tinh x?o, có kích th??c, s?c màu, trang ph?c và th?n thái gi?ng h?t nguyên m?u là nh?ng ng??i n?i ti?ng trên th? gi?i.

6. Tòa nhà qu?c h?i Parliament House

Parliament-House-Singapore

7. V?nh Marina Barrage

Công viên s? t? bi?n Merlion Park

Công viên Merlion Park ???c coi là bi?u t??ng c?a du l?ch Singapore. T?i ?ây ??t 2 b?c t??ng s? t? bi?n có kh? n?ng phun n??c su?t ngày ?êm.

Công viên Merlion, Singapore

Nhà hát Esplanade

N?m t?i trung tâm v?nh Marina – ??i di?n v?i công viên s? t? bi?n, Esplanade có hình dáng nh? m?t trái s?u riêng, ???c xem là nhà hát hoành tráng, ??c ?áo và hi?n ??i b?c nh?t c?a Singapore.

du-lich-singapore-Esplanade

8. Nhà hát Victoria

Nhà hát Victoria là nhà hát c? kính nh?t c?a Singapore, n?i t? ch?c các s? ki?n v?n hóa tr?ng ??i c?a ??t n??c Singapore t? các l? h?i cho ??n các dàn nh?c giao h??ng.

nha-hat-victoria-singapore

9. Gardens by the Bay

Gardens by the Bay (Nh?ng khu v??n bên v?nh) là m?t khu v??n nhân t?o c?c l?n, r?ng t?i 101 ha, có ch?a t?i h?n 250 nghìn loài th?c v?t quý hi?m. ??c bi?t, t?i ?ây có 18 siêu cây kh?ng l?, cao t?i 25 – 30m, có kh? n?ng thu n?ng l??ng m?t tr?i vào ban ngày và t? phát sáng vào ban ?êm.

V??n bên v?nh - k? quan nhân t?o c?a ng??i Singapore

10. Khu mua s?m Orchard Road

Thêm m?t ??a ?i?m không th? b? qua trong tour du l?ch Singapore dành cho nh?ng tín ?? mua s?m, ?ó là ??i l?  Orchard Road – con ???ng mua s?m n?i ti?ng nh?t châu Á. T?i ?ây có ?? các lo?i hàng t? cao c?p ??n ?? bình dân, khuy?n m?i, gi?m giá.

Trung tâm Orchard Road - Thiên ???ng mua s?m ? Singapore

V?i hàng ch?c ?i?m ??n h?p d?n, h?a h?n nh?ng tr?i nghi?m thú v? nh? trên, làm sao b?n có th? b? l? tour du l?ch Singapore giá r? c?a Vietwind Travel? Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n, ??t vé s?m nh?t và nh?n nh?ng ?u ?ãi b?t ng? ngay trong tháng 4 này nhé!

 NGÀY 01: HÀ N?I – SINGAPORE  (?n tr?a trên máy bay, ?n t?i)
Sáng: 04H30 Xe và H??ng d?n viên c?a Công ty s? ?ón Quý khách t?i Công Viên Th?ng Nh?t – ???ng Tr?n Nhân TôngHà N?i lên sân bay N?i Bài làm th? t?c ?áp chuy?n bay VN 663, lúc (08h05 – 12h25) ?i Singapore.
Chi?u: 12h25 ?oàn ??n sân bay qu?c t? Changi – Singapore, H??ng d?n viên & xe c?a công ty du l?ch ??a ph??ng ?ón quý khách v? trung tâm thành ph?. ?oàn tham quan:

 • Parliament House – Tòa nhà qu?c h?i
 • Merlion Park – Công viên S? T? Bi?n. ???c m?nh danh là “Bi?u t??ng chào ?ón du khách khi ??n Singapore”. Hàng n?m có t?i trên 1 tri?u khách du l?ch ghé chân tham quan n?i này.
 • Nhà Hát Victoria – Nhà hát c? kính nh?t Singapore – N?i ?ây là tâm ?i?m cho ngh? thu?t bi?u di?n c?a ??o qu?c S? T? Bi?n ngay t? th?i thu?c ??a.
 • Nhà Hát Esplanade – Nhà hát hi?n ??i vào b?c nh?t Singapore. ?ây còn là bi?u t??ng ki?n trúc và trung tâm bi?u di?n v?n hóa ngh? thu?t t?m c? th? gi?i.
T?i: Sau khi ?n t?i, ?oàn v? khách s?n nh?n phòng ngh? ng?i.

Quý khách t? do d?o ?êm. Quý khách có th? ??ng ký tour t? ch?n – khám phá Singapore v? ?êm (chi phí t? túc).

 • Tr?i nghi?m h? th?ng tàu ?i?n ng?m MRT không ng??i lái.
 • Ng?i thuy?n du ngo?n trên sông, v?a chiêm ng??ng ánh ?èn màu r?c r? c?a các quán bar và trung tâm mua s?m hai bên b? sông, v?a l?ng nghe câu chuy?n k? bí v? l?ch s? ??o qu?c.
 • ??n v?i khu ph?c h?p Suntec City ?? ng?m nhìn c?n c?nh và hi?u rõ h?n v? s? tuy?t v?i c?a ngh? thu?t phong th?y Singapore.

?oàn ngh? ?êm t?i Grand Chanceller@ Hotel 3 sao ho?c t??ng ???ng.

 NGÀY 02: CITY TOUR – ??O SENTOSA – WONDERFUL SHOW (?n sáng, tr?a, t?i)
Sáng: Sau khi ?n Buffet sáng t?i khách s?n. Quý khách b?t ??u ch??ng trình tham quan các c?nh ?i?m du l?ch n?i ti?ng t?i Singapore nh?:

 • Chùa R?ng Ph?t – To? l?c ? khu China Town, có ki?n trúc tráng l?, ???c coi nh? m?t B?o tàng ngh? thu?t Ph?t giáo hi?n ??i. T?i ?ây quý khách có th? tìm hi?u v? l?ch s?, tri?t lý ??o Ph?t qua các tác ph?m ngh? thu?t.
 • Ti?p ?ó ?oàn tham quan, mua s?m t?i: C?a hàng bán d?u gió + Collagen d??ng da  các s?n ph?m làm ??p truy?n th?ng và n?i ti?ng ??c ?áo có m?t không hai c?a Singapore. Tham quan X??ng ch? tác kim c??ng, vàng b?c và ?á quý tinh túy.
Tr?a: Quý khách th??ng th?c b?a tr?a – L?u n??ng BBQ.

Chi?u: ?oàn ti?p t?c ??n hòn ??o du l?ch n?i ti?ng Sentosa b?ng xe, tham quan:

 • ??nh núi Mount Faber – N?i có th? ng?m toàn c?nh ??t n??c Sigapore xinh ??p
 • Tháp S? T? Bi?n (Merlion Tower), ch?p hình bên ngoài.
 • Tham quan 2 trong 1 v?i b?o tàng t??ng sáp Madame Tussauds và B?o Tàng L?ch S? Singapore Image Of Singapore Live

– Madame Tussauds tr?ng bày t??ng c?a nh?ng nhân v?t n?i ti?ng, b?o tàng sáp ? Singapore còn ??c ?áo v?i d?ch v? du thuy?n (boatride) ??u tiên trong h? th?ng, mang tên “Spirit of Singapore”. Không quá hào nhoáng và hoa m? , nh?ng n?u ch? ?ánh giá n?i ?ây qua hình ?nh m?t ngôi nhà r?ng l?n c? kính màu tr?ng cùng nh?ng hàng cây xanh bao xung quanh thì b?n ?ã l?m to. M?i th? s? tr? nên ?áng kinh ng?c h?n bao gi? h?t m?t khi b?n ??t chân vào không gian bên trong. Trái ng??c v?i s? yên ?ng bên ngoài là m?t th? gi?i ?a s?c màu vô cùng sôi ??ng và ??y hào h?ng. B?o tàng t??ng sáp chính th?c “chinh ph?c” b?n.

Images of Singapore Live s? ?em b?n ??n kho?ng th?i gian lý thú ???c ??m mình vào dòng ch?y l?ch s? hào hùng c?a ??t n??c S? t? bi?n. B??c vào “ti?t h?c” mà không nhàm chán, b?n s? b?t g?p hình ?nh ??o qu?c Singapore xuyên su?t h?n 200 n?m hình thành và phát tri?n. Tr?i dài trong su?t chuy?n hành trình, các di?n viên tài n?ng s? giúp tái hi?n l?i b?c tranh toàn c?nh c?a “qu?c gia tân ti?n nh?t ?ông Nam Á” m?t cách c?c k? chân th?c. Nh?ng công trình, v?t d?ng minh h?a c?ng góp ph?n tô ?i?m thêm nét sinh ??ng và tr?c quan, giúp b?n hi?u rõ thêm v? l?ch s? c?a ??t n??c c?ng nh? con ng??i Singapore.

T?i: Quý khách ?n t?i t?i nhà hàng.

Sau ?ó ?oàn xem ch??ng trình “ Wonderful Light Show” – S? pha tr?n gi?a hi?u ?ng phun l?a, Robot phun n??c áp l?c cao k?t h?p ánh ?èn Led ??y màu s?c và h? th?ng ?èn Lazer hi?n ??i t?o nên hi?u ?ng 3D s?ng ??ng và ??c ?áo, h?a h?n s? ?? l?i cho du khách nh?ng ?n t??ng khó quên t?i Marina Bay Sands.

Quý khách ngh? ?êm Grand Chanceller@ Hotel 3 sao ho?c t??ng ???ng.

 NGÀY 03: GARDENS BY THE BAY – MARINA BAY SAND – ??I L? ORCHARD (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: Sau khi ?n sáng t?i khách s?n, Quý khách tham quan Khu V??n Sinh Thái ??c bi?t – Bay South Gardens By The Bay – v?i h? th?ng “siêu cây” n?ng l??ng m?t tr?i. Khu v??n n?m trong d? án Gardens By The Bay, d? án công viên sinh thái l?n nh?t Singapore nh?m nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng, gi? màu xanh cho ?ô th? s?m u?t. Toàn b? d? án có t?ng di?n tích 101ha, ???c chia làm 3 khu riêng bi?t là: Bay South, Bay East và Bay Central.

Quý khách có th? tr?i nghi?m c?m giác h?i h?p và thích thú khi b??c chân trên OCBC Skyway – ???ng ?i b? trên không dài 128m n?i gi?a 2 siêu cây, r?t thích h?p ?? ?i b? vào b?t c? th?i ?i?m nào, n?i có th? ng?m nhìn toàn b? khu v??n và khung c?nh thành ph? khu v?nh Marina Bay t? trên cao (chi phí t? túc).

Tr?a: Quý khách ?n tr?a t?i nhà hàng.
Chi?u:

 • ?oàn ti?p t?c Tham quan tòa nhà Marina Bay Sand – V?i sòng b?c siêu hi?n ??i có di?n tích 15.000 m2, khu trung tâm mua s?m v?i 300 c?a hàng ?? hi?u n?i ti?ng Th? Gi?i. Quý khách có th? tham quan Công Viên Sands SkyPark n?m trên ??nh c?a ba tòa tháp khách s?n Marina Bay Sands v?i hình d?ng “Chi?c du thuy?n” l? l?ng ? trên t?ng 57 v?i ?? cao 200m (chi phí t? túc).
 • Sau ?ó, quý khách có th? d?o quanh khu mua s?m s?m u?t c?a ??t n??c Singapore: ???ng Orchard – n?i t?p trung r?t nhi?u khách s?n 4 – 5 sao tráng l?, nh?ng quán bar sôi ??ng, nh?ng quán café sang tr?ng và nh?ng siêu th? n?i ti?ng nh? Singapura Plaza, OG, Takasimaya, Robinson, Lucky Plaza, C?a hàng mi?n thu? (DFS) v.v..

T?i: Sau khi ?n t?i, quý khách t? do ngh? ng?i ho?c mua s?m v? ?êm. ?oàn ngh? t?i Grand Chanceller@ Hotel *** ho?c t??ng ???ng.

NGÀY 04: SINGAPORE – HÀ N?I (?n sáng)

 

Sáng: Sau b?a sáng t?i khách s?n, ?oàn t? do tham quan, mua s?m. Sau ?ó làm th? t?c tr? phòng. ?oàn kh?i hành ra sân bay qu?c t? Changi – Singapore làm th? t?c ?áp chuy?n bay  VN662 lúc (13h25 – 15h40)  v? Hà N?i.

15h40 V? ??n sân bay N?i Bài. Sau khi làm th? t?c nh?p c?nh Vi?t Nam và nh?n l?i hành lý cá nhân. Xe và H??ng d?n ??a ?oàn v? ?i?m h?n ban ??u.

K?t thúc chuy?n tham quan, chia tay Quý khách. H?n g?p l?i trong nh?ng hành trình khác.

Ngày kh?i hành: 28/04/2017

(Kh?i hành các tháng khác vui lòng liên h?)

*D?CH V? BAO G?M:

? Ngh? ?êm t?i khách s?n 3 sao (2ng??i/phòng n?u l? s? ghép ng? phòng 3 ng??i)

? Khách s?n dùng t?i Singapore: Grand Chanceller@ Hotel, Mirama Hotel, Fortcanning Hotel…

? Vé máy bay kh? h?i HAN – SIN – HAN

? Các b?a ?n theo ch??ng trình.

? Xe ô tô máy l?nh ??a ?ón theo ch??ng trình.

? Vé th?ng c?nh theo ch??ng trình.

? H??ng d?n viên su?t tuy?n ti?ng Vi?t nhi?t tình, kinh nghi?m.

? Quà t?ng: nón, bao h? chi?u.

? B?o hi?m du l?ch toàn c?u ACE (t?i ?a 10.000 USD/v?).

*D?CH V? KHÔNG BAO G?M:

? Phí làm h? chi?u

? C??c hành lý quá t?i, ?? u?ng, gi?t là, ?i?n tho?i

? Ng? phòng ??n, chi phí cá nhân khác ngoài ch??ng trình

? Visa tái nh?p Vi?t Nam

? Hành lý quá c??c qui ??nh và các chi phí cá nhân phát sinh ngoài ch??ng trình.

? B?i d??ng HDV và lái xe (3 USD/ngày/ng??i)

*L?U Ý:

? Tr? em d??i 02 tu?i: Tính 30 % giá ng??i l?n (ng? chung gi??ng v?i cha m?).

? Tr? em t? 02 ??n d??i 11 tu?i: 80 % giá ng??i l?n (ng? chung g??ng v?i cha m?).

? Tr? em t? 12 tu?i: Giá tour tính nh? ng??i l?n.

? Ph? thu ng? phòng ??n: 200 USD.

? T? giá ti?n thanh toán có th? thay ??i vào th?i ?i?m thanh toán áp d?ng t? giá bán ra c?a th? tr??ng t? do.

? Ti?n thu? có th? thay ??i vào th?i ?i?m xu?t vé.

??NG KÝ: CH? C?N H? CHI?U CÒN HI?U L?C ÍT NH?T 6 THÁNG K? T? NGÀY KH?I HÀNH