Tour du l?ch Thái Lan: HÀ N?I – BANGKOK – PATTAYA – HÀ N?I 5 NGÀY 4 ?ÊM (Kh?i hành 12/04/2017)

Hành trình: Tiger Zoo – Pattaya – Bangkok – Safari World

Th?i gian:             5 NGÀY 4 ?ÊM

Ngày kh?i hành:  Vui lòng liên h?

N?i kh?i hành:     Hà N?i

GIÁ TOUR: Liên h? ngay ?? nh?n giá t?t nh?t

(Giá s? ?u ?ãi h?n khi ??t tour theo ?oàn)

V?i 12 tri?u l??t khách du l?ch m?i n?m “??t n??c chùa vàng” Thái Lan qu? x?ng ?áng v?i tên g?i “thiên ???ng du l?ch”. ??n v?i hành trình Du l?ch Thái Lan c?a Vietwind Travel, b?n s? ???c chiêm ng??ng nh?ng th?ng c?nh tuy?t ??p, nh?ng ngôi chùa nguy nga, tráng l?, nh?ng khu vui ch?i gi?i trí náo nhi?t hay tham gia vào các l? h?i ??c ?áo và tha h? mua s?m hàng hi?u v?i giá c?c r?.

THÔNG TIN CHI TI?T CH??NG TRÌNH TOUR

Thiên ???ng du l?ch Thái Lan v?i nh?ng ?i?m ??n h?p d?n không th? b? qua ?ang ch? ?ón b?n. Cùng Vietwind Travel khám phá ngay nhé! 

NH?NG ?I?M ??N H?P D?N KHÔNG TH? B? QUA KHI ?I DU L?CH THÁI LAN

1. Bangkok

Th? ?ô Bangkok ch?c ch?n không th? n?m ngoài danh sách m?t trong nh?ng ?i?m d?ng chân hàng ??u khi ?i du l?ch Thái Lan. ??n v?i th? ?ô Bangkok, b?n s? ???c tham quan r?t nhi?u th?ng c?nh ??p và n?i ti?ng, g?m:

Cung ?i?n Vimanmek

???c xây d?ng vào n?m 1901, nguyên là m?t cung ?i?n hoàng gia c?a Thái Lan. Vimanmek ???c xây d?ng hoàn toàn b?ng g? teak v?i màu vàng tuy?t ??p có 3 t?ng, bao g?m 81 phòng, h?i tr??ng và phòng ti?p khách. ?ây còn là n?i ?n náu lý t??ng c?a ng??i dân Bangkok khi mu?n tránh cái nóng h?m h?p vào mùa hè.

Bên ngoài c?ng cung ?i?n Vimanmek tr?ng bày b? s?u t?p 13 c? xe ng?a hoàng gia ??c nh?t vô nh? có t? th?i vua Rama V. T? khi xây d?ng ??n nay, Vimanmek v?n luôn ???c b?o t?n c?n th?n ?? qu?ng bá s? th?nh v??ng, huy hoàng m?t th?i hoàng kim c?a th? ch? hoàng gia Thái Lan.

vinnamek

V??n thú Safari World

??n v?i V??n thú Safari World trong hành trình du l?ch Thái Lan, b?n s? ???c ghé th?m v??n thú m? t? nhiên l?n nh?t th? gi?i v?i r?t nhi?u loài ??ng v?t hoang dã và quý hi?m, g?m 75 loài ??ng v?t có vú, 300 loài chim ??n t? châu Á, châu Phi cùng r?t nhi?u loài ??ng v?t ??c tr?ng trên kh?p th? gi?i nh?: S? t?, h?, h??u cao c?, kangaroo, ng?a v?n, hà mã, g?u, l?c ?à…

Bên c?nh ?ó, không ch? du khách nh? tu?i mà ngay ??n c? ng??i l?n c?ng s? b? h?p d?n b?i các ch??ng trình bi?u di?n xi?c cá heo, h?i c?u và nh?ng màn trình di?n ??c bi?t c?a các chàng cao b?i ??n t? Tây Âu.

Ngoài ra, ??n v?i V??n thú Safari, du khách s? ???c tham quan tr?i r?n, ???c tìm hi?u nh?ng thông tin m?i m? v? loài ??ng v?t này cùng các lo?i th?c ph?m ??c tr?ng ???c ch? bi?n t? r?n.

Safari World

Chùa Ph?t Vàng

N?m ? khu ph? ng??i Hoa (Chinatown), chùa Ph?t Vàng (Golden Buddha) là n?i ??t b?c t??ng Ph?t b?ng vàng l?n nh?t th? gi?i v?i chi?u cao t?i 3m, n?ng 5.5 t?n, ???c làm t? kho?ng th? k? 13 – 15, d??i tri?u ??i Sukhothai. Theo quan ni?m tín ng??ng c?a ng??i dân Thái Lan cho r?ng b?c t??ng là bi?u t??ng cho s? th?nh v??ng, thu?n khi?t c?ng nh? là bi?u t??ng c?a s?c m?nh và quy?n n?ng.

 chua-phat-vang-5

2. Pattaya

??o San Hô 

??o San Hô (Koh Larn) là m?t trong nh?ng ?i?m ??n thu hút khách du l?ch Thái Lan khám phá nhi?u nh?t. ??o San Hô d? ?em ??n cho khách tham quan m?t c?m giác yên bình v?i không khí trong lành, khung c?nh thiên nhiên tuy?t ??p, tr?i bi?n hòa quy?n m?t màu xanh ng?t, d??i ??y bi?n, nh?ng r?ng san hô còn nguyên v? ??p hoang s? lung linh.

Tham quan ??o San Hô, du khách còn ???c ch?i r?t nhi?u trò ch?i d??i n??c ??c ?áo nh? l??t ván, nh?y dù, ?ua mô tô n??c, thám hi?m san hô d??i ?áy ??i d??ng ho?c th??ng th?c các món ?n h?i s?n h?p d?n v?i giá ph?i ch?ng.

Koh Larn

Núi Ph?t Vàng

Núi Ph?t Vàng (Khao Chee Chan) hay còn g?i là Trân B?o Ph?t S?n n?m ? t?nh Chon Buri, cách Tp. Pattaya kho?ng 15km. Nét ?n t??ng và ??c ?áo c?a ng?n núi này chính là hình t??ng Ph?t Thích Ca Mâu Ni ???c t?c trên m?t vách núi trong t? th? ng?i thi?n, kh?c n?i b?ng vàng ròng 24 kara v?i chi?u cao 130m, r?ng h?n 70m. ?i?u khi?n khách du l?ch Thái Lan b? cu?n hút khi ??n núi Ph?t Vàng là khung c?nh yên bình, thanh t?nh, khác xa ch?n t?p n?p nh? ? khu trung tâm c?a thành ph? Pattaya.

nui- phat-vang

Làng v?n hóa dân t?c Noong Nuch

N?m cách trung tâm Pattaya 25km, Noong Nuch ???c xem nh? m?t v??n ??a ?àng n?i tr?n th? v?i khung c?nh thiên nhiên trong lành tuy?t ??p. ??n v?i Noong Nuch, du khách s? có c? h?i th??ng th?c các ti?t m?c trình di?n v?n hóa ??c ?áo nh? ??u võ c? truy?n, bi?u di?n voi hay múa Thái c? truy?n…

 Noong Nuch

V?i nh?ng ?i?m ??n h?p d?n trên ?ây, b?n có th? ?i du l?ch Thái Lan vào b?t k? th?i ?i?m nào trong n?m c?ng ??u ??p và lý t??ng. ??c bi?t, chuy?n ?i c?a b?n s? còn tr? nên thú v? h?n n?a v?i ch??ng trình tour 5 Ngày 4 ?êm c?a Vietwind Travel giá c?c h?p d?n cho khách ?oàn. Nhanh tay ??ng ký ?? có ???c nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i cùng Vietwind t?i ??t n??c chùa vàng b?n nhé!

 NGÀY 01: HÀ N?I – BANGKOK – PATTAYA  (?n tr?a trên máy bay, t?i)
Sáng: 06h00 xe và h??ng d?n viên ?ón quý khách t?i R?P XI?C TRUNG ??NG, kh?i hành ra sân bay qu?c t? N?i Bài ?áp chuy?n bay DD 3203 (09.05-11.10) ?i Bangkok.

Quý khách ?n tr?a trên máy bay.

Chi?u: Sau khi t??i sân bay Suvarnabhumi, ?oàn kh??i ha?nh ?i Pattaya – tha?nh phô? nghi? ma?t ?e?p nô?i tiê?ng vu?ng ?ông Nam A?. Trên ????ng quy? kha?ch ghe? th?m Siracha Tiger Zoo xem ch??ng tri?nh biê?u diê?n c?a ca?c chu? ca? sâ?u va? hô?.
T?i: ?n t?i t?i nhà hàng. Ngh? ?êm t?i khách s?n Pattaya.
 NGÀY 02: PATTAYA (?n sáng, tr?a, t?i)
Sáng: ?n sáng t?i khách s?n.

Sau ?ó xe ??a ?oa?n ra ??o San Hô (Coral Island), Quý khách lên cano th?m ??o San Hô. Quý khách có th? tham d? các trò ch?i nh?: dù bay, câu cá, l??t ván, lái Scooter trên m?t bi?n, thám hi?m d??i ?áy bi?n… (chi phí t? túc). Quý khách t? do t?m bi?n Pattaya v?i làn n??c trong xanh, bãi cát dài tr?ng m?n.

Tr?a: Tr?? la?i ?â?t liê?n, Quy? kha?ch ?n tr?a t?i nhà hàng.

Chi?u: Quý khách ?i tham quan V??n Nongnooch – Orchid Garden  tham quan núi Ph?t Vàng.

T?i: ?oàn xem Alcashow Show Pê?ê hoành tráng nh?t t?i Thái Lan.

?n t?i t?i nhà hàng. Ngh? ?êm t?i khách s?n Pattaya.

 NGÀY 03: PATTAYA – BANGKOK (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: Sau khi ?n sáng t?i khách s?n, Quý khách tr? phòng. Xe ??a ?oàn v? th? ?ô Bangkok.

  • Tham quan Trung tâm vàng b?c ?á quý l?n nh?t ?ông Nam Án?i diê?n ra ca?c phiên trao ?ô?i mua ba?n ?a? quy? ?a?t ch??ng chi? ISO 9002 vê? qua?n ly? châ?t l???ng, n?i tr?ng bày các lo?i ?á quý ??p n?i ti?ng, cung c?p nh?ng thông tin b? ích v? quá trình khai thác, ch? tác ?á quý t?i Thái Lan và trên th? gi?i.
  • Th?m V??n B??m, th??ng th?c và nghe gi?i thi?u nh?ng s?n ph?m ??c bi?t c?a mi?n Nam Thailand (M?t Ong, ph?n Hoa, T? Y?n…).
Tr?a: ?n tr?a t?i nhà hàng.

Chi?u: Quý khách th?m Cung ?iê?n Hoàng Cung Mùa Hè (Vimanmek Palace) – n?i ? và làm vi?c tr??c ?ây c?a Qu?c V??ng v?i s? k?t h?p hài hòa c?a ki?n trúc Thái Lan và ph??ng Tây, là cung ?i?n ???c xây d?ng b?ng g? teak l?n nh?t th? gi?i.

T?i: Quý khách ?n t?i t?i nhà hàng.

  • Tr? v? khách s?n, nh?n phòng, t? do tham quan.
  • Ngh? ?êm t?i khách s?n.
 NGÀY 04: BANGKOK  SAFARI WORLD (?n sáng, tr?a, t?i)
  Sáng: Quý khách ?n sáng t?i khách s?n.

  • Sau b?a sáng, Quý khách th?m tra?i r??n th??ng th?c ca?c tiê?t mu?c b??t r??n ?ô?c b??ng tay không, sau ?o? Quy? kha?ch ????c nghe ca?c d???c sy? gi??i thiê?u vê? ca?c d???c phâ?m ???c tri? ?iê?u chê? t?? loa?i r??n ?ô?c.
  • Th?m c?a hàng ?? da tr?ng bày và bán các s?n ph?m t? da cá s?u, da voi, da trâu…, Quý khách s? ???c gi?i thi?u v? cách phân bi?t da th?t và da gi?, cách ch?n ?? da.
  • Tiê?p tu?c th?m Safari Worldv??n thú m? t? nhiên l?n nh?t châu Á, v??i ca?c tiê?t mu?c nh?: ???i ??i, Cá heo & Cowboy va? khu gia?i tri? Marine Park n?i tâ?p trung ca?c loa?i thu? quy? hiê?m trên thê? gi??i, xem ca?c ch??ng tri?nh biê?u ?iê?n ???c biê?t v??i ca?c loa?i thu?.

Tr?a: Quý khách ?n tr?a t?i nhà hàng.

Chi?u: Tham quan Chùa Ph?t Vàng Ngôi chùa th? t??ng ph?t b?ng vàng l?n nh?t th? gi?i.

T?i: Quý khách ?n t?i t?i nhà hàng. Ngh? ?êm t?i khách s?n.

 NGÀY 05: BANGKOK  HÀ N?I (?n sáng, tr?a)
Sáng: Sau khi ?n sáng t?i khách s?n, ?oàn ?i mua s?m t?i x??ng ?? da và các siêu th? Big C, Robinson…

Tr?a: ?n tr?a t?i siêu th?.

Chi?u: ?oàn ra sân bay Suvarnabhumi ?áp chuy?n bay DD 3206 (18.00- 20.05) v? Vi?t Nam.

20h05: ??n sân bay N?i Bài. Xe ??a ?oàn v? ?i?m t?p trung ban ??u.

K?t thúc chuy?n tham quan, chia tay Quý khách. H?n g?p l?i trong nh?ng hành trình khác.

Ngày kh?i hành: Vui lòng liên h?

*D?CH V? BAO G?M:

? Vé máy bay kh? h?i HN – BKK – HN (TG).

Xe ?ón ti?n sân bay hai l??t.

? Thu? sân bay và ph? phí x?ng d?u.

? Khách s?n tiêu chu?n 3 sao thái lan, 02 ng??i/01 phòng, n?u l? s? ng? 03.

? Các b?a ?n theo ch??ng trình 120 bath/01 b?a chính, ?n sáng t?i khách s?n.

? Phí tham quan vào c?a 01 l?n.

? Xe v?n chuy?n ??i m?i, máy l?nh.

? HDV ti?ng Vi?t nhi?t tình, kinh nghi?m.

? B?o hi?m Du l?ch Qu?c t?. M?.

? Hành lý xách tay 7kg, hành lý ký g?i 20 kg.

*D?CH V? KHÔNG BAO G?M:

? ?i?n tho?i, gi?t là và các chi phí khác ngoài ch??ng trình.

? Chi phí charge khi không tham gia các ?i?m mua s?m c?a hoàng gia Thái lan.

? Ti?n tip cho lái xe và HDV ??a ph??ng là 03$/01 ngày/01 khách.

*L?U Ý:

? Tr? em d??i 02 tu?i: Tính 10% giá ng??i l?n (ng? chung gi??ng v?i cha m?).

? Tr? em t? 02 ??n d??i 11 tu?i: Tính 80% giá ng??i l?n (ng? chung g??ng v?i cha m?).

? Tr? em t? 02 ??n 11 tu?i: Tính 90% giá ng??i l?n (ng? riêng gi??ng v?i cha m?).

? Tr? em t? 12 tu?i: Giá tour tính nh? ng??i l?n.

Giá trên có th? thay ??i tùy thu?c vào ngày kh?i hành c?a khách. Giá có th? thay ??i khi hàng không t?ng ph? phí nhiên li?u.

? Ch??ng trình và gi? bay có th? thay ??i tùy theo ngày kh?i hành c? th?.

? Ch??ng trình có th? thay ??i l?ch trình th?m quan ?? phù h?p v?i ?i?u ki?n chuy?n bay nh?ng các ?iêm th?m quan v?n gi? nguyên.

? Các ?i?m mua s?m ch? ??nh trong ch??ng trình (n?u quý khách không tham gia ph? thu thêm 20$/?i?m): Trung tâm ?á quý, V??n b??m, Tr?i r?n, C?a hàng ?? da.

*TH? T?C: H? chi?u th?i h?n s? d?ng trên 06 tháng tính t? ngày kh?i hành.