Tour du l?ch Thái Lan: HÀ N?I – BANGKOK – PATTAYA – HÀ N?I 5 NGÀY 4 ?ÊM (Kh?i hành 28/04/2017)

Hành trình: Tiger Zoo – Pattaya – Bangkok – Safari World

Th?i gian:             5 NGÀY 4 ?ÊM

Ngày kh?i hành:  28/04/2017

(Kh?i hành tháng khác vui lòng liên h?)

N?i kh?i hành:     Hà N?i

GIÁ TOUR: Liên h? ngay ?? nh?n giá t?t nh?t

(Giá s? ?u ?ãi h?n khi ??t tour theo ?oàn)

V?i 12 tri?u l??t khách du l?ch m?i n?m “??t n??c chùa vàng” Thái Lan qu? x?ng ?áng v?i tên g?i “thiên ???ng du l?ch”. ??n v?i hành trình Du l?ch Thái Lan c?a Vietwind Travel, b?n s? ???c chiêm ng??ng nh?ng th?ng c?nh tuy?t ??p, nh?ng ngôi chùa nguy nga, tráng l?, nh?ng khu vui ch?i gi?i trí náo nhi?t hay tham gia vào các l? h?i ??c ?áo và tha h? mua s?m hàng hi?u v?i giá c?c r?.

THÔNG TIN CHI TI?T CH??NG TRÌNH TOUR

Thiên ???ng du l?ch Thái Lan ?ang ch? ?ón b?n v?i nh?ng ?i?m ??n h?p d?n không th? b? qua. Cùng Vietwind Travel khám phá nhé! 

NH?NG ?I?M ??N H?P D?N KHÔNG TH? B? QUA KHI ?I DU L?CH THÁI LAN

1. Bangkok

Th? ?ô Bangkok ch?c ch?n không th? n?m ngoài danh sách m?t trong nh?ng ?i?m d?ng chân hàng ??u khi ?i du l?ch Thái Lan. ??n v?i th? ?ô Bangkok, b?n s? ???c tham quan r?t nhi?u th?ng c?nh ??p và n?i ti?ng, g?m:

Chùa Ph?t Vàng

N?m ? khu ph? ng??i Hoa (Chinatown), chùa Ph?t Vàng (Golden Buddha) là n?i ??t b?c t??ng Ph?t b?ng vàng l?n nh?t th? gi?i v?i chi?u cao t?i 3m, n?ng 5.5 t?n, ???c làm t? kho?ng th? k? 13 – 15, d??i tri?u ??i Sukhothai. Theo quan ni?m tín ng??ng c?a ng??i dân Thái Lan cho r?ng b?c t??ng là bi?u t??ng cho s? th?nh v??ng, thu?n khi?t c?ng nh? là bi?u t??ng c?a s?c m?nh và quy?n n?ng.

 chua-phat-vang-5

V??n thú Safari World

??n v?i V??n thú Safari World trong hành trình du l?ch Thái Lan, b?n s? ???c ghé th?m v??n thú m? t? nhiên l?n nh?t th? gi?i v?i r?t nhi?u loài ??ng v?t hoang dã và quý hi?m, g?m 75 loài ??ng v?t có vú, 300 loài chim ??n t? châu Á, châu Phi cùng r?t nhi?u loài ??ng v?t ??c tr?ng trên kh?p th? gi?i nh?: S? t?, h?, h??u cao c?, kangaroo, ng?a v?n, hà mã, g?u, l?c ?à…

Bên c?nh ?ó, không ch? du khách nh? tu?i mà ngay ??n c? ng??i l?n c?ng s? b? h?p d?n b?i các ch??ng trình bi?u di?n xi?c cá heo, h?i c?u và nh?ng màn trình di?n ??c bi?t c?a các chàng cao b?i ??n t? Tây Âu.

Ngoài ra, ??n v?i V??n thú Safari, du khách s? ???c tham quan tr?i r?n, ???c tìm hi?u nh?ng thông tin m?i m? v? loài ??ng v?t này cùng các lo?i th?c ph?m ??c tr?ng ???c ch? bi?n t? r?n.

Safari World

Cung ?i?n ?á hoa c??ng – bi?u t??ng c?a x? s? chùa vàng

Cung ?i?n ?á hoa c??ng hay còn ???c g?i là cung ?i?n Hoàng gia Thái Lan – M?t công trình ki?n trúc tiêu bi?u, nét tinh hoa c?a v?n hóa, ni?m t? hào c?a ??t n??c chùa vàng, và ???c xem nh? là bi?u t??ng c?a Thái Lan.

Cung ?i?n ?á hoa c??ng ???c xây d?ng t? n?m 1772 t?i trung tâm c?a th? ?ô Bangkok, v?i di?n tích r?ng t?i 2km2, có qu?n th? ki?n trúc hoành tráng g?m 3 khu v?c chính: Hoàng cung, V?n phòng Hoàng gia, nh?ng ngôi chùa… T?t c? ??u l?p lánh d??i ánh n?ng m?t tr?i chói chang v?i 24 kara vàng ???c dát trên ??nh tháp.

chua-phat-vang

2. Pattaya

??o San Hô (Koh Larn)

??o San Hô là m?t trong nh?ng ?i?m ??n thu hút khách du l?ch Thái Lan khám phá nhi?u nh?t. ??o San Hô d? ?em ??n cho khách tham quan m?t c?m giác yên bình v?i không khí trong lành, khung c?nh thiên nhiên tuy?t ??p, tr?i bi?n hòa quy?n m?t màu xanh ng?t, d??i ??y bi?n, nh?ng r?ng san hô còn nguyên v? ??p hoang s? lung linh.

Tham quan ??o San Hô, du khách còn ???c ch?i r?t nhi?u trò ch?i d??i n??c ??c ?áo nh? l??t ván, nh?y dù, ?ua mô tô n??c, thám hi?m san hô d??i ?áy ??i d??ng ho?c th??ng th?c các món ?n h?i s?n h?p d?n v?i giá ph?i ch?ng.

Koh Larn

Làng v?n hóa dân t?c Noong Nuch – “V??n ??a ?àng n?i tr?n th?”

N?m cách trung tâm Pattaya 25km, Noong Nuch ???c xem nh? m?t v??n ??a ?àng n?i tr?n th? v?i khung c?nh thiên nhiên trong lành tuy?t ??p. ??n v?i Noong Nuch, du khách s? có c? h?i th??ng th?c các ti?t m?c trình di?n v?n hóa ??c ?áo nh? ??u võ c? truy?n, bi?u di?n voi hay múa Thái c? truy?n…

Noong Nuch

Núi Ph?t Vàng (Khao Chee Chan)

Núi Ph?t Vàng (Khao Chee Chan) hay còn g?i là Trân B?o Ph?t S?n n?m ? t?nh Chon Buri, cách Tp. Pattaya kho?ng 15km. Nét ?n t??ng và ??c ?áo c?a ng?n núi này chính là hình t??ng Ph?t Thích Ca Mâu Ni ???c t?c trên m?t vách núi trong t? th? ng?i thi?n, kh?c n?i b?ng vàng ròng 24 kara v?i chi?u cao 130m, r?ng h?n 70m. ?i?u khi?n khách du l?ch Thái Lan b? cu?n hút khi ??n núi Ph?t Vàng là khung c?nh yên bình, thanh t?nh, khác xa ch?n t?p n?p nh? ? khu trung tâm c?a thành ph? Pattaya.

 nui- phat-vang

?i?m ??n h?p d?n, th?i ?i?m nào trong n?m c?ng ??u ??p và lý t??ng. ??c bi?t, chuy?n du l?ch Thái Lan c?a b?n s? còn tr? nên thú v? h?n n?a v?i ch??ng trình tour 5 Ngày 4 ?êm c?a Vietwind Travel giá c?c h?p d?n cho khách ?oàn. Nhanh tay ??ng ký ?? có ???c nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i d?p ngh? l? 30/4 t?i thiên ???ng du l?ch Thái Lan b?n nhé!

 NGÀY 01: HÀ N?I – BANGKOK – PATTAYA  (?n tr?a trên máy bay, t?i)
Sáng: 09h00 xe và h??ng d?n viên ?ón quý khách t?i TRUNG TÂM HÀ N?I kh?i hành ra sân bay qu?c t? N?i Bài ?áp chuy?n bay VN 615 (12.55 -14.45) ?i Bangkok.

Quý khách ?n tr?a trên máy bay.

Chi?u: Sau khi t??i sân bay Suvarnabhumi, ?oàn kh??i ha?nh ?i Pattaya – tha?nh phô? nghi? ma?t ?e?p nô?i tiê?ng vu?ng ?ông Nam A?. Trên ????ng quy? kha?ch ghe? th?m Siracha Tiger Zoo xem ch??ng tri?nh biê?u diê?n c?a ca?c chu? ca? sâ?u va? hô?.
T?i: ?n t?i t?i nhà hàng. Ngh? ?êm t?i khách s?n Pattaya.
 NGÀY 02: PATTAYA (?n sáng, tr?a, t?i)
Sáng: ?n sáng t?i khách s?n.

Sau ?ó xe ??a ?oa?n ra ??o San Hô (Coral Island), Quý khách lên cano th?m ??o San Hô. Quý khách có th? tham d? các trò ch?i nh?: dù bay, câu cá, l??t ván, lái Scooter trên m?t bi?n, thám hi?m d??i ?áy bi?n… (chi phí t? túc). Quý khách t? do t?m bi?n Pattaya v?i làn n??c trong xanh, bãi cát dài tr?ng m?n.

Tr?a: Tr?? la?i ?â?t liê?n, Quy? kha?ch ?n tr?a t?i nhà hàng.

Chi?u: Quý khách ?i tham quan V??n Nongnooch – Orchid Garden  tham quan núi Ph?t Vàng.

T?i: ?oàn xem Alcashow Show Pê?ê hoành tráng nh?t t?i Thái Lan.

?n t?i t?i nhà hàng. Ngh? ?êm t?i khách s?n Pattaya.

 NGÀY 03: PATTAYA – BANGKOK (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: Sau khi ?n sáng t?i khách s?n, Quý khách tr? phòng. Xe ??a ?oàn v? th? ?ô Bangkok.

  • Tham quan Trung tâm vàng b?c ?á quý l?n nh?t ?ông Nam Án?i diê?n ra ca?c phiên trao ?ô?i mua ba?n ?a? quy? ?a?t ch??ng chi? ISO 9002 vê? qua?n ly? châ?t l???ng, n?i tr?ng bày các lo?i ?á quý ??p n?i ti?ng, cung c?p nh?ng thông tin b? ích v? quá trình khai thác, ch? tác ?á quý t?i Thái Lan và trên th? gi?i.
  • Th?m V??n B??m, th??ng th?c và nghe gi?i thi?u nh?ng s?n ph?m ??c bi?t c?a mi?n Nam Thailand (M?t Ong, ph?n Hoa, T? Y?n…).
Tr?a: ?n tr?a t?i nhà hàng.

Chi?u: Quý khách th?m Cung ?iê?n ?á Hoa C??ng – ???c xây d?ng t? n?m 1772 trong trung tâm th? ?ô Bangkok, có di?n tích trên 2km2. ?ây là m?t công trình ki?n trúc tiêu bi?u, tinh hoa v?n hóa, ni?m t? hào c?a ??t n??c Chùa Vàng. Cung ?i?n ?á hoa c??ng Thái Lan ???c xem nh? là bi?u t??ng cho ??t n??c xinh ??p này.

T?i: Quý khách ?n t?i t?i nhà hàng.

  • Tr? v? khách s?n, nh?n phòng, t? do tham quan.
  • Ngh? ?êm t?i khách s?n.
 NGÀY 04: BANGKOK – SAFARI WORLD (?n sáng, tr?a, t?i)
  Sáng: Quý khách ?n sáng t?i khách s?n.

  • Sau b?a sáng, Quý khách th?m tra?i r??n th??ng th?c ca?c tiê?t mu?c b??t r??n ?ô?c b??ng tay không, sau ?o? Quy? kha?ch ????c nghe ca?c d???c sy? gi??i thiê?u vê? ca?c d???c phâ?m ???c tri? ?iê?u chê? t?? loa?i r??n ?ô?c.
  • Th?m c?a hàng ?? da tr?ng bày và bán các s?n ph?m t? da cá s?u, da voi, da trâu…, Quý khách s? ???c gi?i thi?u v? cách phân bi?t da th?t và da gi?, cách ch?n ?? da.
  • Tiê?p tu?c th?m Safari Worldv??n thú m? t? nhiên l?n nh?t châu Á, v??i ca?c tiê?t mu?c nh?: ???i ??i, Cá heo & Cowboy va? khu gia?i tri? Marine Park n?i tâ?p trung ca?c loa?i thu? quy? hiê?m trên thê? gi??i, xem ca?c ch??ng tri?nh biê?u ?iê?n ???c biê?t v??i ca?c loa?i thu?.

Tr?a: Quý khách ?n tr?a t?i nhà hàng.

Chi?u: Tham quan Chùa Ph?t Vàng Ngôi chùa th? t??ng ph?t b?ng vàng l?n nh?t th? gi?i, mua s?m t?i x??ng ?? da các siêu th? Big C, Robinson.

T?i: Quý khách ?n t?i t?i nhà hàng. Ngh? ?êm t?i khách s?n.

 NGÀY 05: BANGKOK – HÀ N?I (?n sáng, tr?a)
Sáng: Sau khi ?n sáng t?i khách s?n, ?oàn ?i mua s?m t?i Big C và t? do ?n tr?a t?i siêu th?.

Chi?u: ?oàn ra sân bay, ?áp chuy?n bay VN 614 (15.55-17.45) v? Vi?t Nam.

17h45: ??n sân bay N?i Bài. Xe ??a ?oàn v? ?i?m t?p trung ban ??u.

K?t thúc chuy?n tham quan, chia tay Quý khách. H?n g?p l?i trong nh?ng hành trình khác.

Ngày kh?i hành: 28/04/2017

(Kh?i hành các tháng khác vui lòng liên h?)

*D?CH V? BAO G?M:

? Vé máy bay kh? h?i HN – BKK – HN (TG).

Xe ?ón ti?n sân bay hai l??t.

? Thu? sân bay và ph? phí x?ng d?u.

? Khách s?n tiêu chu?n 3 sao thái lan, 02 ng??i/01 phòng, n?u l? s? ng? 03.

? Các b?a ?n theo ch??ng trình 120 bath/01 b?a chính, ?n sáng t?i khách s?n.

? Phí tham quan vào c?a 01 l?n.

? Xe v?n chuy?n ??i m?i, máy l?nh.

? HDV ti?ng Vi?t nhi?t tình, kinh nghi?m.

? B?o hi?m Du l?ch Qu?c t?. M?.

? Hành lý xách tay 7kg, hành lý ký g?i 20 kg.

*D?CH V? KHÔNG BAO G?M:

? ?i?n tho?i, gi?t là và các chi phí khác ngoài ch??ng trình.

? Chi phí charge khi không tham gia các ?i?m mua s?m c?a hoàng gia Thái lan.

? Ti?n tip cho lái xe và HDV ??a ph??ng là 03$/01 ngày/01 khách.

*L?U Ý:

? Tr? em d??i 02 tu?i: Tính 10% giá ng??i l?n (ng? chung gi??ng v?i cha m?).

? Tr? em t? 02 ??n d??i 11 tu?i: Tính 80% giá ng??i l?n (ng? chung g??ng v?i cha m?).

? Tr? em t? 02 ??n 11 tu?i: Tính 90% giá ng??i l?n (ng? riêng gi??ng v?i cha m?).

? Tr? em t? 12 tu?i: Giá tour tính nh? ng??i l?n.

Giá trên có th? thay ??i tùy thu?c vào ngày kh?i hành c?a khách. Giá có th? thay ??i khi hàng không t?ng ph? phí nhiên li?u.

? Ch??ng trình và gi? bay có th? thay ??i tùy theo ngày kh?i hành c? th?.

? Ch??ng trình có th? thay ??i l?ch trình th?m quan ?? phù h?p v?i ?i?u ki?n chuy?n bay nh?ng các ?iêm th?m quan v?n gi? nguyên.

? Các ?i?m mua s?m ch? ??nh trong ch??ng trình (n?u quý khách không tham gia ph? thu thêm 20$/?i?m): Trung tâm ?á quý, V??n b??m, Tr?i r?n, C?a hàng ?? da.

*TH? T?C: H? chi?u th?i h?n s? d?ng trên 06 tháng tính t? ngày kh?i hành.