Tour du l?ch Trung Qu?c: B?C KINH  TH??NG H?I  TÔ CHÂU  HÀNG CHÂU 7 NGÀY 6 ?ÊM

Hành trìnhV?n Lý Tr??ng Thành  Th?p Tam L?ng  C? Cung  Di Hoà Viên  S? T? Viên  Hoa C?ng Quan Ng?  Tây H?  Chùa Ng?c Ph?t  C?u Nam Ph?  Ph? ?ông

Th?i gian:             7 NGÀY 6 ?ÊM

Ngày kh?i hành:  Vui lòng liên h?

N?i kh?i hành:     Hà N?i

GIÁ TOUR: Liên h? ngay ?? nh?n giá t?t nh?t

(Giá s? ?u ?ãi h?n khi ??t tour theo ?oàn)

?ã t? lâu, du l?ch Trung Qu?c n?i danh trên th? gi?i b?i nh?ng c?nh ??p làm ??m say bao du khách. Có th? nói, ??t n??c này gi?ng nh? viên ng?c sáng c?a ph??ng ?ông. Ch?c h?n b?n ?ã t?ng vô tình b?t g?p nh?ng th??c phim c? trang vô cùng tráng l? và m??ng t??ng ra m?t ??t n??c Trung Hoa ?n ch?a v? ??p c? kính nh?ng c?ng ??y bí ?n. Trong hành trình du l?ch Trung Qu?c l?n này, hãy cùng Vietwind khám phá m?t ??t n??c Trung Hoa v?i các thành ph? hi?n ??i nh?ng v?n in ??m d?u ?n th?i gian qua nh?ng công trình ki?n trúc c? x?a.

THÔNG TIN CHI TI?T CH??NG TRÌNH TOUR

Trung Qu?c – viên ng?c sáng c?a ph??ng ?ông n?i danh v?i nh?ng c?nh ??p hút h?n, níu gi? b??c chân c?a nhi?u du khách. V?i b? dày 5000 n?m l?ch s?, có th? nói, n?i ?ây chính là m?t trong nh?ng chi?c nôi v?n hóa c?a c? nhân lo?i. Nhi?u th? k? trôi qua, Trung Qu?c v?n nâng niu, trân tr?ng nh?ng truy?n th?ng và phong t?c ??m ch?t Á ?ông. N?u b?n là m?t ng??i yêu thích du l?ch và khám phá nh?ng n?n v?n hóa ?a d?ng, ch?c ch?n b?n s? ???c th?a mãn v?i hành trình tr?i nghi?m du l?ch Trung Qu?c cùng Vietwind Travel.

NH?NG ?I?M ??N KHÔNG TH? B? L? TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH TRUNG QU?C

1. B?C KINH

?i?m ??n ??u tiên trong hành trình du l?ch Trung Qu?c ph?i k? ??n B?c kinh – th? ?ô c?a Trung Qu?c và c?ng là m?t trong nh?ng thành ph? có nhi?u t? phú nh?t trên th? gi?i. Tên g?i B?c Kinh mang ý ngh?a kinh ?ô phía B?c c?a Trung Qu?c. N?i ?ây v?a c? kính l?i mang nét hi?n ??i, v?a tráng l?, kì v?.

V?n Lý Tr??ng Thành 

Không m?t du khách nào ?i du l?ch Trung Qu?c l?i có th? b? qua V?n Lý Tr??ng Thành – B?c tr??ng thành n?i ti?ng c?a Trung Qu?c ???c xây d?ng và duy trì b?i nhi?u tri?u ??i trong kho?ng 2000 n?m ?? b?o v? Trung Qu?c kh?i nh?ng cu?c t?n công c?a ng??i Hung Nô, Mông C?, ng??i Turk, và nh?ng b? t?c du m?c khác. Theo truy?n thuy?t xa x?a, m?t con r?ng ?ã ch? v? trí xây d?ng tr??ng thành cho ng??i Trung Qu?c và b?c t??ng thành ???c xây d?ng gi?ng nh? m?t con r?ng ?ang n?m trên d?i núi.

van-ly-truong-thanh

T? Chim (?i?u Sào) 

T? Chim ???c ??t tên theo hình dáng thi?t k? bên ngoài c?a công trình. Có th? nói ?ây là m?t trong nh?ng “viên ng?c ki?n trúc” hi?n ??i, m?t bi?u t??ng m?i c?a ??t n??c Trung Qu?c. Sân v?n ??ng T? Chim ???c thi?t k? v?i ki?n trúc nh?ng s?i thép ch?u l?c ??c ?áo ?an xen nhau t?o nên m?t “t? chim” hình qu? trám kh?ng l? gi?a b?u tr?i B?c Kinh.

to-chim-trung-quoc

Th?p Tam L?ng 

Th?p Tam L?ng thu?c tri?u ??i Nhà Minh t?a l?c trên núi Yên S?n, n?m ? phía tây b?c B?c Kinh. ?ây là n?i an ngh? c?a các v? hoàng ??, hoàng h?u cùng các phi t?n qua các tri?u ??i . M??i ba ngôi l?ng m? màu vàng chói l?i n?m gi?a núi non, các ki?n trúc l?ng t?m hòa quy?n v?i phong c?nh thiên nhiên k? v? là nét ?i?n hình trong các công trình ki?n trúc l?ng t?m c?a Trung Qu?c.

thap-tam-lang

C? Cung 

N?u b?n th??ng xuyên xem phim c? trang Trung Qu?c, thì trong chuy?n du l?ch Trung Qu?c l?n này, b?n s? r?t thích thú khi ???c tham quan C? Cung (hay còn g?i là T? C?m Thành) là viên ng?c quý trong các ki?n trúc cung ?ình c?a Trung Qu?c. ?ây là công trình ki?n trúc k?t c?u b?ng g? v?i quy mô l?n nh?t th? hi?n quy?n l?c th?ng tr? t?i cao và l?u gi? nhi?u v?n v?t quý giá.

Cung ?i?n mùa hè Di Hòa Viên 

T?a l?c ? phía Tây B?c thành ph? B?c Kinh, Di Hòa Viên là ki?n trúc v??n Hoàng Gia n?i ti?ng trên th? gi?i ??ng th?i là ?i?m sáng c?a n?n du l?ch Trung Qu?c. Di hòa viên theo ti?ng Hoa có ngh?a là v??n nuôi d??ng s? ôn hòa. N?i ?ây n?i ti?ng v? ngh? thu?t hoa viên truy?n th?ng c?a Trung Qu?c v?i ki?n trúc vô cùng tinh t? v? thi?t k? l?n phong th?y.

di-hoa-vien

2. TÔ CHÂU

Tô Châu – kinh ?ô t? l?a lâu ??i n?i ti?ng là ch?n tiên c?nh ??i v?i nh?ng khu v??n r?p bóng mát cây và nh?ng tuy?t tác thi h?a l?u truy?n ngàn ??i. Trong hành trình du l?ch Trung Qu?c, du khách có th? tìm th?y không gian thanh t?nh ?? làm t??i m?i tâm h?n.

Du l?ch Tô Châu, Trung Qu?c

S? T? Lâm 

Là m?t trong b?n lâm viên ??p nh?t Tô Châu, ???c xây d?ng b?i nhà s? Thiên Nh? vào cu?i th?i Nguyên ?? t??ng nh? v? m?t s? th?y c?a ông có tên là Trung Phong. S? d? v??n có tên là S? T? Lâm vì ? ch? nào du khách c?ng b?t g?p nh?ng t?ng ?á, nh?ng hòn núi y nh? nh?ng con s? t?.

su-tu-lam

Hàn S?n T? 

Là m?t trong nh?ng ?i?m ??n không th? b? qua trong tour du l?ch Trung Qu?c. ?ây là m?t ngôi chùa c? n?m ? phía tây c?a tr?n Phong Ki?u n?i ti?ng v?i nhi?u ki?n trúc trang nghiêm và c?. Tuy không to l?n, nh?ng ngôi chùa này vang danh v?i nh?ng câu chuy?n c?m ??ng v? tình bè b?n và nh?ng bài th? ???ng b?t h? mãi t?n ngày nay c?a Tr??ng K? thi gia.

“Tr?ng tà ti?ng q?a kêu s??ng

L?a chài cây b?n s?u v??ng gi?c h?

Thuy?n ai ??u b?n Cô Tô

N?a ?êm nghe ti?ng chuông chùa Hàn San”.

han-son-tu

3. HÀNG CHÂU 

T?a nh? m?t b?c tranh th?y m?c s?ng ??ng mang v? ??p quy?n r? tr?m m?c. N?i ?ây n?i ti?ng là vùng ??t c?a trà xanh và t? l?a cùng v?i nh?ng th?ng c?nh làm nao lòng bi?t bao du khách ??n tham quan, khám phá du l?ch Trung Qu?c.

Du lich Hàng Châu, Trung Qu?c

Mi?u Nh?c Phi 

Là n?i an ngh? cu?i cùng c?a v? t??ng l?y l?ng chi?n công ??i Nam T?ng – Nh?c Phi. C? m?t ??i h?t lòng trung quân báo qu?c c?a ông ?ã b? 1 ??i nhà T?ng Trung Hoa ph? nh?n. ??n khi T?ng Hi?u Tông lên ngôi hoàng ?? n?m 1163 ?ã gi?i n?i oan khu?t cho Nh?c Phi, l?y l? nghi c?i táng l?p mi?u cho ông.

mieu-nhac-phi

Ti?n ???ng 

Là dòng sông l?n nh?t c?a t?nh Chi?t Giang, ch?y t? phía tây v? ?ông ra v?nh Hàng Châu. S? dâng trào c?a thu? tri?u khác th??ng n?i ?ây là m?t hi?n t??ng thiên nhiên l? lùng n?i ti?ng toàn th? gi?i, do l?c h?p d?n gi?a các ngôi sao và trái ??t. H?ng n?m, các du khách trên th? gi?i l?i t? v? ?ây ?? có c? h?i ng?m nhìn hi?n t??ng kì l? này.

Tây H? 

?i?m ??n n?i b?t nh?t c?a Hàng Châu qua n?m tháng có l? là Tây H?. Tây H? n?i ti?ng qua th?i gian b?i ?ây là m?t t? h?p các c?nh ??p khác nhau c?ng h??ng hài hòa, hình thành nét ??p hoàn h?o mà ít n?i nào sánh ???c. T? h?p này có ??n 10 c?nh quan du l?ch Trung Qu?c n?i ti?ng. ??c bi?t, phía tây c?a Tây H? là hình ?nh ??y ?n t??ng c?a b?t ngàn ??i chè xanh Long T?nh – ??c s?n không ch? c?a Hàng Châu mà còn n?i ti?ng kh?p Trung Hoa ??i l?c.

tay-ho-trung-quoc

4. TH??NG H?I

Th??ng H?i – m?t thành ph? ?ô th? t?a sáng, ?n ch?a nét ??p duyên dáng c? x?a v?i các công trình ki?n trúc hi?n ??i và m?t mê cung ngõ nh? c?a m?t thành ph? c? ?ang ch? b?n khám phá trong chuy?n du l?ch Trung Qu?c s?p t?i.

Ph? ?ông 

T?a l?c bên b? ?ông c?a sông Hoàng ph?, Ph? ?ông chính là bi?u t??ng cho ??c v?ng phát tri?n c?a Th??ng H?i su?t th?p niên 1980. Mang tên Ph? ?ông b?i con ph? này n?m ? b? ?ông c?a con sông Hoàng Ph? nhánh cu?i cùng ?? ra sông D??ng T?. Ph? ?ông có hình tam giác, h?p thành b?i b? ?ông c?a sông Hoàng Ph?, vùng tây nam c?a c?a sông D??ng T? và b? b?c c?a sông Xuân D??ng.

pho-dong-4

Chùa Ng?c Ph?t 

T?a l?c trên ???ng Giang Ninh thành ph? Th??ng H?i. ?a s? các chùa chi?n Ph?t giáo th??ng xây xong m?i kh?c t??ng nh?ng chùa Ng?c Ph?t thì ng??c l?i, có t??ng Ph?t tr??c sau ?ó m?i có chùa th?m chí nh? có Ng?c Ph?t mà ngôi chùa này m?i vang danh kh?p n?m châu b?n b?.

chua-ngoc-phat

C?u Nam Ph?

?i?m ??n cu?i cùng trong chuy?n du l?ch Trung Qu?c hãy cùng Vietwind ghé th?m C?u Nam Ph?. Cùng v?i B?n Th??ng H?i, C?u Nam Ph? tr? thành bi?u t??ng c?a thành ph? Th??ng H?i, Trung Qu?c. M?t trong nh?ng ?i?m ??c bi?t h?p d?n nh?t c?a Nam Ph? là thi?t k? vòng tròn xoáy trôn ?c nh?m gi?m ?? d?c nh?ng ?o?n ???ng d?n lên c?u mà không t?n quá nhi?u di?n tích. Ng??i n?y ra ý t??ng v? chi?c c?u hình xoáy trôn ?c ??c ?áo này là c?u bé 9 tu?i D??ng Minh.

cau-nam-pho

Th? gi?i là m?t cu?n sách và ng??i không ?i ch? ??c ???c m?t trang. V?y t?i sao b?n không b?t ??u cu?c hành trình c?a mình v?i tour du l?ch Trung Qu?c luôn nh?? Vietwind s? luôn là ng??i b?n ??ng hành c?a b?n trên m?i hành trình.

NGÀY 01:

 (Kh?i hành)

HÀ N?I – B?C KINH

06h30: Quý khách t?p trung t?i ?i?m h?n. Xe và h??ng d?n viên ?ón ?oàn và ??a ra sân bay N?i Bài, ?áp chuy?n bay VN(10h10 – 14h45) ?i B?c Kinh – Trung Qu?c. Quý khách ???c ph?c v? b?a ?n nh? trên máy bay.

14h45: ??n B?c Kinh, xe ?ón quý khách ??a v? khách s?n nh?n phòng, ngh? ng?i. B?a t?i, quý khách s? ???c th??ng th?c h??ng v? món v?t quay B?c Kinh và xem các ti?t m?c xi?c c?a Trung Qu?c. Ngh? ?êm t?i khách s?n Paidun – B?c Kinh ho?c t??ng ???ng.

NGÀY 02:

B?C KINH (?n sáng, tr?a, t?i)

07h30: Quý khách ?n sáng t?i khách s?n, th?m quan V?n Lý Tr??ng Thành – m?t k? quan th? gi?i có th? nhìn th?y t? v? tinh, tìm hi?u s?n ph?m ?á ng?c c?a B?c Kinh. ?n tr?a t?i nhà hàng.

Chi?u: ?oàn s? tham quan Th?p Tam L?ng – Tr??ng L?ng (m??i ba l?ng m? c? c?a các nhà vua ??i Minh), tìm hi?u v?n hoá ?ông y c? truy?n c?a Trung Hoa t?i ?ông Y Vi?n. Quý khách ch?p ?nh l?u ni?m t?i sân v?n ??ng T? Chim (bên ngoài) n?i di?n ra l? khai m?c và b? m?c Olympic B?c Kinh 2008. Ngh? ?êm t?i khách s?n Paidun – B?c Kinh ho?c t??ng ???ng.

Ngày 03

B?C KINH (?n sáng, tr?a, t?i)

07h30: Quý khách ?n sáng t?i khách s?n, th?m quan Qu?ng Tr??ng Thiên An Môn – m?t qu?ng tr??ng l?n nh?t th? gi?i, C? Cung – v?i 9999 gian ?i?n nguy nga tráng l? l?n nh?t th? gi?i, c?a hàng K? H?u – con v?t linh thiêng c?u tài c?u l?c. ?n tr?a t?i nhà hàng.

Chi?u: Qúy khách th?m quan Di Hoà Viên – cung ?i?n mùa hè c?a vua chúa ??i Minh,Thanh v?i Cung T? Hy,Tháp Dâng H??ng, H? Côn Minh, V?n Th? ???ng, quý khách s? ???c th? giãn và th??ng th?c các lo?i trà n?i ti?ng Trung Qu?c nh? trà Ô Long, trà Long T?nh… t?i quán trà ?ào. ?oàn ra ga ?áp chuy?n tàu ?êm ?i Th??ng H?i. Quý khách ng? ?êm trên tàu.

Ngày 04 B?C KINH – THU?NG H?I – TÔ CHÂU (?n sáng, tr?a, t?i)

Quý khách ?n sáng trên tàu. 12h: tàu ??n Th??ng H?i.Sau b?a ?n tr?a, ôtô ??a quý khách ?i thành ph? Tô Châu th?m quan Hàn S?n T? – m?t ngôi chùa c? n?i ti?ng c?a Trung Qu?c, tham quan Công ty ?m T? Sa n?i ti?ng Trung Qu?c. S? T? Viên m?t lâm viên ?i?n hình c?a vùng Giang Nam, tìm hi?u v?n hoá t? l?a , ngh? ?êm t?i  khách s?n YiJiaKaiYuan – Tô Châu ho?c t??ng ???ng.

Ngày 05

TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU (?n sáng, tr?a, t?i)

07h30: Quý khách ?n sáng t?i khách s?n, xe ??a quý khách ?i thành ph? Hàng Châu, th?m –: Tam ?àn ?n Nguy?t, Tô ?ê, B?ch ?ê. ?n tr?a t?i nhà hàng

Chi?u: ?oàn th?m quan Hoa C?ng Quan Ng?, Tháp L?c Hoà (bên ngoài), Sông Ti?n ???ng, Mi?u Nh?c Phi. ?n t?i, ngh? ?êm t?i khách s?n YiGou- Hàng Châu ho?c t??ng ???ng.

Ngày 06

HÀNG CHÂU – TH??NG H?I (?n sáng, tr?a, t?i)

07h30: Quý khách ?n sáng t?i khách s?n, xe ??a quý khách ??n Th??ng H?i – thành ph? l?n nh?t Trung Qu?c v?i nh?ng ki?n trúc Ph??ng Tây hi?n ??i tham quan chùa Ng?c Ph?t, Qu?ng Tr??ng Nhân Dân, c?u Nam Ph?, ki?n trúc c?a khu m?i Ph? ?ông ng?m các toà nhà cao t?ng. ?n tr?a t?i nhà hàng.

Chi?u: ?oàn th?m quan c?a hàng ng?c trai Thái H? t? do mua s?m t?i ph? Nam Kinh. Ngh? ?êm t?i khách s?n HongYe – Th??ng H?i ho?c t??ng ???ng.

Ngày 07

TH??NG H?I – HÀ N?I (?n sáng, tr?a)

Sáng: Quý khách ?n sáng t?i khách s?n, th?m quan b?n Th??ng H?i, tháp truy?n hình Minh Châu ?ông Ph??ng (không lên tháp) – m?t tháp cao nh?t Châu Á ??ng th? 3 trên th? gi?i.

Sau b?a tr?a, xe ??a quý khách ??n sân bay ?áp chuy?n bay VN( 15h25 – 17h55) v? Hà N?i. T?i sân bay N?i Bài xe ??a quý khách v? trung tâm thành ph?.

K?t thúc chuy?n tham quan, chia tay quý khách. H?n g?p l?i trong nh?ng hành trình khác.

Ngày kh?i hành: Vui lòng liên h?

*GIÁ BAO G?M:

? Khách s?n tiêu chu?n 03 sao.

? Các b?a ?n theo ch??ng trình.

? Ph??ng ti?n v?n chuy?n: Ô tô, tàu siêu t?c.

? Vé máy bay ch?ng HAN – PEK/SHA –  HAN.

? L? phí sân bay hai n??c + ph? phí x?ng d?u.

? Visa nh?p c?nh.

? H??ng d?n viên ti?ng Vi?t t?i Trung Qu?c.

? B?o hi?m; Vé th?ng c?nh (c?a 1) t?i các ?i?m du l?ch.

*GIÁ CH?A BAO G?M:

? Phí h? chi?u, chi tiêu cá nhân, hành lý quá c??c.

? ?? u?ng, chi phí ?i?n tho?i, gi?t là trong khách s?n.

? Phí phòng ??n, Ti?n tip cho HDV và lái xe…

? Phí tham quan qu?n th? Olympic.

*L?U Ý:

Quý khách n?p H? chi?u còn h?n 6 tháng + 1 ?nh 4×6 + ch?ng minh th? photo, tr? em d??i 18 tu?i mang theo gi?y khai sinh.

Giá tr? em ???c tính ng? chung gi??ng v?i b? m?.

? Th? t? tham quan các ?i?m trong ch??ng trình có th? thay ??i cho phù h?p v?i tình hình th?c t? nh?ng ??m b?o ??y ?? các ?i?m có trong ch??ng trình.