Tour du l?ch Trung Qu?c: HÀ N?I – B?C KINH – TH??NG H?I – HÀ N?I 5 NGÀY 4 ?ÊM 

Hành trình: Hà N?i – Th?p Tam L?ng – V?n Lý Tr??ng Thành – Qu?ng tr??ng Thiên An Môn – T? C?m Thành – Di Hòa Viên – Th??ng H?i

Th?i gian:             5 NGÀY 4 ?ÊM

Ngày kh?i hành:  29/4; 30/04/2017

(Kh?i hành tháng khác vui lòng liên h?)

N?i kh?i hành:     Hà N?i

GIÁ TOUR: Liên h? ngay ?? nh?n giá t?t nh?t

(Giá s? ?u ?ãi h?n khi ??t tour theo ?oàn)

V?i b? dày 5000 n?m l?ch s?, có th? nói, Trung Qu?c chính là m?t trong nh?ng chi?c nôi v?n hóa c?a c? nhân lo?i. Nhi?u th? k? trôi qua, dù B?c Kinh hay Th??ng H?i ?ã khoác lên v? xa hoa, hi?n ??i, nh?ng d?u ?n th?i gian v?n luôn in ??m qua nh?ng công trình ki?n trúc c? x?a. N?u b?n là m?t ng??i yêu thích du l?ch và khám phá nh?ng n?n v?n hóa ?a d?ng, ch?c ch?n b?n s? ???c th?a mãn v?i hành trình khám phá du l?ch Trung Qu?c cùng Vietwind.

THÔNG TIN CHI TI?T CH??NG TRÌNH TOUR

Du l?ch Trung Qu?c t? lâu ?ã n?i ti?ng v?i nh?ng c?nh ??p hút h?n, níu gi? b??c chân c?a nhi?u du khách. Ch?c r?ng b?n ?ã t?ng b?t g?p nh?ng hình ?nh v? các cung ?i?n nguy nga, c? kính trong các b? phim dã s? hay nh?ng th??c phim v? phong c?nh thiên nhiên k? v?, hoang s?. Tuy v?y, ch? nh?ng ai t?ng m?t l?n ??t chân ??n ??t n??c này m?i c?m nh?n ???c v? ??p ?ích th?c t?a ra t? nh?ng khu ?ô th? c? kính mà h? t?n m?t trông th?y. V?y nên, thay vì ch? t??ng t??ng qua hình ?nh hay nh?ng video clip, hãy ??t ngay Tour du l?ch Trung Qu?c, ??ng hành cùng Vietwind Travel ?? có nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t nhé.

NH?NG ?I?M ??N THÚ V?, H?P D?N TRONG TOUR DU L?CH TRUNG QU?C

1. B?C KINH

B?c Kinh – kinh ?ô phía B?c, là th? ?ô c?a Trung Qu?c và c?ng là m?t trong nh?ng thành ph? phát tri?n nh?t trên th? gi?i. ??n B?c Kinh ?i?u mà ai c?ng c?m nh?n ???c ?ó chính là thành ph? v?a c? kính l?i mang nét hi?n ??i, v?a tráng l?, kì v? . D??i ?ây là nh?ng ?i?m tham quan b?n không th? b? qua khi ??n B?c Kinh trong chuy?n du l?ch trung Qu?c s?p t?i.

V?n Lý Tr??ng Thành 

Là công trình ki?n trúc n?i ti?ng c?a Trung Qu?c ???c xây d?ng và duy trì b?i nhi?u tri?u ??i trong kho?ng 2000 n?m ?? b?o v? Trung Qu?c kh?i nh?ng cu?c t?n công c?a ng??i Hung Nô, Mông C?, ng??i Turk, và nh?ng b? t?c du m?c khác. Trong chuy?n du l?ch Trung Qu?c, b?n có th? ??n th?m m?t ?o?n thành V?n Lý n?m cách thành ph? không xa, leo lên nh?ng b?c c?u thang tr?i dài và ng?m nhìn thành V?n Lý Tr??ng Thành dài vô t?n, u?n mình theo nh?ng dãy núi.

van-ly-truong-thanh

Th?p Tam L?ng 

Th?p Tam L?ng thu?c tri?u ??i Nhà Minh t?a l?c trên núi Yên S?n, n?m ? phía tây b?c B?c Kinh. ?ây là n?i mai táng c?a các v? hoàng ?? và hoàng h?u qua các tri?u ??i. M??i ba ngôi l?ng m? màu vàng chói l?i n?m gi?a núi non, các ki?n trúc l?ng t?m hòa quy?n v?i phong c?nh thiên nhiên k? v? là nét ?i?n hình trong các công trình ki?n trúc l?ng t?m c?a Trung Qu?c.

thap-tam-lang

T? Chim (?i?u Sào) 

T? Chim ???c ??t tên theo hình dáng thi?t k? bên ngoài c?a công trình. Có th? nói ?ây là m?t trong nh?ng “viên ng?c ki?n trúc” hi?n ??i, m?t bi?u t??ng m?i c?a ??t n??c Trung Qu?c.

Sân v?n ??ng T? Chim ???c thi?t k? v?i ki?n trúc nh?ng s?i thép ch?u l?c ??c ?áo ?an xen nhau t?o nên m?t “t? chim” hình qu? trám kh?ng l? gi?a b?u tr?i B?c Kinh.

to-chim-trung-quoc

Qu?ng tr??ng Thiên An Môn 

Trong l?ch trình du l?ch Trung Qu?c, b?n s? ???c th?m qu?ng tr??ng Thiên An Môn – là qu?ng tr??ng r?ng l?n nh?t Trung Qu?c, ???c xây d?ng vào n?m 1417. Phía B?c qu?ng là Thiên An Môn, phía Nam là Ti?n Môn. D?c theo phía Tây c?a qu?ng tr??ng là ??i l? ???ng Nhân Dân. D?c theo phía ?ông là vi?n b?o tàng Qu?c gia v? L?ch s? Trung Hoa.

Du lich B?c Kinh, Trung Qu?c

Cung ?i?n mùa hè Di Hòa Viên 

T?a l?c ? phía Tây B?c thành ph? B?c Kinh, Di Hòa Viên là ki?n trúc v??n Hoàng Gia n?i ti?ng trên th? gi?i ??ng th?i là ?i?m sáng c?a n?n du l?ch Trung Qu?c. Di hòa viên theo ti?ng Hoa có ngh?a là v??n nuôi d??ng s? ôn hòa. ?ây là cung ?i?n mùa hè dành cho các b?c vua chúa v?i l?ch s? trên 800 n?m. N?i ?ây n?i ti?ng v? ngh? thu?t hoa viên truy?n th?ng c?a Trung Qu?c.

2. TH??NG H?I 

?i?m ??n n?i b?t ti?p theo trong hành trình du l?ch Trung Qu?c là Th??ng H?i – m?t trong nh?ng thành ph? l?n nh?t Trung Qu?c – là n?i giao thoa hài hòa gi?a nh?ng nét ph??ng ?ông c? kính xen l?n nét ph??ng Tây hi?n ??i, g?p gáp.

Chùa Ng?c Ph?t 

T?a l?c trên ???ng Giang Ninh thành ph? Th??ng H?i. ?a s? các chùa chi?n Ph?t giáo th??ng xây xong m?i kh?c t??ng nh?ng chùa Ng?c Ph?t thì ng??c l?i, có t??ng Ph?t tr??c sau ?ó m?i có chùa th?m chí nh? có Ng?c Ph?t mà ngôi chùa này m?i vang danh kh?p n?m châu b?n b?.

chua-ngoc-phat

Qu?ng tr??ng Nhân dân 

Du l?ch Trung Qu?c ??n v?i Th??ng H?i, b?n không th? không ghé th?m qu?ng tr??ng Nhân dân – là qu?ng tr??ng trung tâm vô cùng r?ng l?n ? Th??ng H?i. N?i quy t? dân chúng ph? bi?n này là Trung tâm tri?n lãm Quy ho?ch ?ô th? Th??ng H?i, B?o tàng Th??ng H?i và Nhà hát L?n, cùng nhi?u ??a danh quen thu?c khác.

quang-truong

C?u Nam Ph?

Cùng v?i B?n Th??ng H?i, C?u Nam Ph? tr? thành bi?u t??ng c?a thành ph? Th??ng H?i, Trung Qu?c. M?t trong nh?ng ?i?m ??c bi?t h?p d?n nh?t c?a Nam Ph? là thi?t k? vòng tròn xoáy trôn ?c nh?m gi?m ?? d?c nh?ng ?o?n ???ng d?n lên c?u mà không t?n quá nhi?u di?n tích. Ng??i n?y ra ý t??ng v? chi?c c?u hình xoáy trôn ?c ??c ?áo này là c?u bé 9 tu?i D??ng Minh.

cau-nam-pho

Ph? ?ông 

T?a l?c bên b? ?ông c?a sông Hoàng ph?, Ph? ?ông chính là bi?u t??ng cho ??c v?ng phát tri?n c?a Th??ng H?i su?t th?p niên 1980. Mang tên Ph? ?ông b?i con ph? này n?m ? b? ?ông c?a con sông Hoàng Ph? nhánh cu?i cùng ?? ra sông D??ng T?. Ph? ?ông có hình tam giác, h?p thành b?i b? ?ông c?a sông Hoàng Ph?, vùng tây nam c?a c?a sông D??ng T? và b? b?c c?a sông Xuân D??ng.

pho-dong-4

Là m?t ??t n??c nghìn n?m l?ch s? v?i m?t n?n v?n hóa huy hoàng và r?c r?, Trung Qu?c qu? th?c là m?t ?i?m ??n vô cùng lý t??ng v?i b?t k? du khách nào. V?y t?i sao b?n không b?t ??u cu?c hành trình khám phá c?a riêng mình v?i tour du l?ch Trung Qu?c c?a Vietwind Travel luôn nh?? Liên h? ngay ?? ???c t? v?n và book vé s?m b?n nhé!

NGÀY 01:

(Kh?i hành)

HÀ N?I – B?C KINH (?n tr?a máy bay, ?n t?i)

Sáng: 6h30 Xe ?ón t?i ?i?m h?n Hà N?i ??a Quý khách ra sân bay ?áp chuy?n bay VN512 (10.10-14.45) ?i B?c Kinh. ??n n?i xe ?ón ?oàn ??a ?i th??ng th?c ti?t m?c xi?c h?p d?n.

?n t?i t?i nhà hàng v?i món v?t quay B?c Kinh và t? do mua s?m trên ???ng V??ng Ph? T?nh. T?i ngh? ng?i t?i khách s?n 3 sao ho?c t??ng ???ng.

NGÀY 02:

B?C KINH (?n sáng, tr?a, t?i)

 ?n sáng t?i khách s?n. Quý khách ?i tham quan Th?p Tam L?ng – Tr??ng L?ng (m??i ba l?ng m? c? c?a các nhà vua ??i Minh), V?n Lý Tr??ng Thành. Quý khách ?n tr?a và tham quan x??ng ch? tác ng?c l?n nh?t B?c Kinh.

Chi?u ?oàn tham quan x??ng bào ch? thu?c B?c ??ng Nhân ???ng, th?m sân v?n ??ng T? Chim (bên ngoài), n?i di?n ra l? khai m?c và b? m?c Olympic B?c Kinh 2008. Ngh? ?êm t?i khách s?n.

NGÀY 03:

B?C KINH – TH??NG H?I (?n sáng, tr?a, t?i)

?n sáng t?i khách s?n. Tham quan Qu?ng tr??ng Thiên An Môn, ??i l? ???ng Nhân dân, L?ng Ch? t?ch Mao Tr?ch ?ông, C? Cung (T? C?m Thành)– n?i ? và làm vi?c c?a các tri?u ??i vua Trung Hoa.

Chi?u: ?oàn th?m Di Hoà Viên (là cung ?i?n Mùa Hè n?i ti?ng c?a T? Hy Thái H?u, m?t công trình ki?n trúc v? ??i, ?i?m thu hút các du khách b?i cách thi?t k? ??c ?áo. ?ây là n?i ngh? mát c?a các vua chúa, v?i m?t l?i ??a du khách t?i h? Côn Minh th? m?ng, bên c?nh ?ó là dãy núi linh thiêng, ?n ch?a s? yên bình c?a n?i ngh? mát: Cung T? Hy, Tháp Dâng h??ng, V?n Th? ???ng. ?oàn ?n t?i ngh? ?êm t?i khách s?n.

NGÀY 04:

TH??NG H?I (?n sáng, tr?a ,t?i)

Quý khách d?y s?m ra ga ?áp chuy?n tàu siêu t?c t?i Th??ng H?i,  ??n n?i xe ??a ?oàn ?i tham quan C?u Nam Ph?, khu m?i Ph? ?ông, tháp truy?n hình Minh Châu ?ông Ph??ng cao th? nhì Châu Á (Quý khách có th? t? mua vé lên tháp ng?m toàn c?nh thành ph?. Chi?u t? do mua s?m trên ??i l? Nam Kinh.

?n t?i, sau ?ó ?oàn có th? t? mua vé du thuy?n trên sông Hoàng Ph? ng?m c?nh thành ph? Th??ng H?i v? ?êm. Ngh? t?i khách s?n.

NGÀY 05:

TH??NG H?I – HÀ N?I (?n sáng, tr?a)

?n sáng t?i khách s?n, sau ?ó ?oàn ?i th?m B?n Th??ng H?i, Chùa Ng?c Ph?t, mi?u Thành Hoàng. Tham quan c?a ng?c trai Thái H?, x??ng s?n xu?t dao kéo.

Sau b?a ?n tr?a. Xe ??a ?oàn ??a ra sân bay ?áp chuy?n bay VN531 (15.50-18.10) v? N?i Bài.  ??n sân bay xe ?ón Quý khách v? ?i?m ?ón ban ??u.

K?t thúc ch??ng trình, chia tay ?oàn và h?n g?p l?i Quý khách.

Ngày kh?i hành: 29/04; 30/04/2017

(Kh?i hành các tháng khác vui lòng liên h?)

*GIÁ BAO G?M:

Vé máy bay kh? h?i ch?ng: Hà N?i – B?c Kinh// Th??ng H?i Hà N?i (Hàng không Vi?t Nam).

? Khách s?n 3 sao, trung tâm thành ph? (2 khách/ phòng, n?u l? khách s? x?p phòng 03 ng??i).

? ?n tr?n gói theo ch??ng trình (30NDT/b?a chính), (b?a chính 8 món, không k? c?m canh).

? Visa nh?p c?nh Trung Qu?c nhanh chóng ti?n l?i.

? Xe ôtô máy l?nh ??i m?i.

? Vé tàu ch?ng B?c Kinh – Th??ng H?i.

? Vé tham quan th?ng c?nh vào c?a 1 l?n.

? H??ng d?n ti?ng Vi?t ??a ph??ng kinh nghi?m, nhi?t tình.

? Thu? sân bay Qu?c t? các n??c và an ninh hàng không, ph? phí x?ng d?u.

? B?o hi?m du l?ch m?c ??n bù t?i ?a 10.000USD/ v?, ??i v?i khách hàng trên 65 tu?i thì m?c b?o hi?m là 5.000USD/v? (ch? b?o hi?m các tai n?n r?i ro, không b?o hi?m cho các lo?i b?nh t?t).

*GIÁ CH?A BAO G?M:

? Phí làm h? chi?u.

? ?i?n tho?i, gi?t là, ngh? phòng ??n, chi phí cá nhân khác.

? Hành lý quá c??c.

? Thu? VAT.

? Visa tái nh?p Vi?t Nam 50 USD (n?u có – v?i khách n??c ngoài, Vi?t Ki?u).

? Ti?n tip 03 USD/khách/ngày tour.

*TH? T?C ??NG KÝ:

? H? chi?u còn h?n ít nh?t 6 tháng, b? xung gi?y khai sinh v?i khách t? 18 tu?i tr? xu?ng

? Th? t?c ??i v?i khách Qu?c t?ch M? và Anh, Pháp: S? ???c t? v?n thêm khi chính th?c ??t tour.