“Vui tiệc cuối năm – Khai xuân đón Lộc”

banner-1349x455-2

VIETWIND khuy?n mãi cu?i n?m: GI?M T?I 50% CHI PHÍ t? ch?c s? ki?n

T? ngày 01/12/2016 – 16/01/2017, Vietwind tri?n khai ch??ng trình khuy?n mãi h?p d?n “Vui tiê?c cuô?i n?m – Khai xuân ?o?n Lô?c”. Theo ?ó, v?i m?i khách hàng ký h?p ??ng s? d?ng d?ch v? t? ch?c ti?c cu?i n?m trong th??i gian trên se? ???c h??ng m?t m?c giá ?u ?ãi nh?t và nhâ?n ngay khuy?n mãi ???c biê?t GI?M T?I 50% chi phí t? ch?c ti?c khai xuân ??u n?m.

Cu?i n?m là th?i ?i?m doanh nghi?p b?n r?n nh?t khi v?a ph?i d?n s?c hoàn thành nh?ng m?c tiêu trong n?m c?, v?a ph?i tính toán chi phí ti?n l??ng, th??ng cho nhân viên d?p n?m m?i. Trong khi ?ó, vi?c làm sao ?? t? ch?c m?t b?a ti?c t?t niên th?t chu ?áo, ?m cúng cho toàn th? cán b? nhân viên c?ng là m?t m?i b?n tâm không nh?.

Th?u hi?u n?i lo c?a các doanh nghi?p, công ty t? ch?c s? ki?n chuyên nghi?p Vietwind mang ??n cho khách hàng ch??ng trình “Vui tiê?c cuô?i n?m – Khai xuân ?o?n Lô?c” v?i nh?ng ?u ?ãi vô cùng h?p d?n.

Ch??ng trình ??ng th?i c?ng là m?t l?i tri ân sâu s?c Vietwind mong mu?n g?i t?i khách hàng sau quá trình 5 n?m ho?t ??ng. Vietwind xin c?m ?n s? tin t??ng c?a toàn th? các khách hàng ?ã, ?ang và s? ??ng hành cùng chúng tôi trên con ???ng kh?ng ??nh s? uy tín, chuyên nghi?p thông qua m?i s? ki?n thành công và ?n t??ng ???c Vietwind t? ch?c.

* Thông tin chi ti?t ch??ng trình:

T? ngày 01/12/2016 – 16/01/2017, ??i v?i m?i khách hàng ký h?p ??ng s? d?ng d?ch v? t? ch?c ti?c cu?i n?m s? ???c h??ng m?t m?c giá ?u ?ãi nh?t và ???c gi?m t??i 50% chi phí t? ch?c ti?c khai xuân.

C? th? nh? sau:

? GI?M 50% chi phí t? ch?c ti?c khai xuân cho các kha?ch ha?ng ky? h??p ?ô?ng tô? ch??c tiê?c cuô?i n?m t?? nga?y 01/12/2016 ??n ngày 15/12/2016.

? GI?M 30% chi phí t? ch?c ti?c khai xuân cho các kha?ch ha?ng ky? h??p ?ô?ng tô? ch??c tiê?c cuô?i n?m t?? nga?y 16/12/2016 ??n ngày 05/01/2017.

? GI?M 15% chi phí t? ch?c ti?c khai xuân cho các kha?ch ha?ng ky? h??p ?ô?ng tô? ch??c tiê?c cuô?i n?m t?? nga?y 06/01/2017 ??n ngày 16/01/2017.

Hãy cùng Vietwind ?em ??n m?t b?a ti?c cu?i n?m ý ngh?a, ?m cúng và nh?n ??y Tài L?c, may m?n cho ho?t ??ng kinh doanh n?m 2017 c?a công ty luôn thành công, thu?n l?i:

? Ch??ng trình t? ch?c ti?c cu?i n?m ?n t??ng:

?  K?ch b?n ??c ?áo, ý ngh?a, kh? thi, hi?u qu?: Bi?n b?a ti?c cu?i n?m c?a b?n tr? thành m?t l? h?i, m?t câu chuy?n, m?t b? phim hay m?t không gian v?n hóa…

?  Ti?c gala dinner hoành tráng: Bi?u di?n ca múa nh?c ??c s?c, gameshow vui nh?n, h?p d?n.

? ??a ?i?m t? ch?c ?a d?ng: T? các khách s?n sang tr?ng 4 – 5 sao, khu resort cao c?p cho ??n các nhà hàng ti?c h?i ngh? phù h?p v?i ngân sách c?a b?n.

?  Thi?t b? sân kh?u, âm thanh, ánh sáng ch?t l??ng, hi?n ??i: V?i trên 5 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c t? ch?c s? ki?n, Vietwind Event t? tin v? kh? n?ng cung c?p t?t c? các thi?t b? s? ki?n hi?n ??i, ch?t l??ng nh?t.

?  Nhân s? chuyên nghi?p: V?i tôn ch? l?y Uy Tín làm tr?ng tâm phát tri?n, các ch??ng trình do Vietwind Event th?c hi?n ??u ???c ?i?u hành b?i các nhân s? có t?i thi?u 2 n?m kinh nghi?m.

? M?c chi phí h?p d?n ch?a t?ng có: ?? g?i l?i c?m ?n s? ??ng hành c?a các doanh nghi?p trong su?t 5 n?m qua, Vietwind cam k?t t? ch?c b?a ti?c cu?i n?m ??c ?áo, ?n t??ng v?i m?c chi phí t?t nh?t!

Note: ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t v? ch??ng trình ti?c cu?i n?m, m?i b?n xem t?i ?ây.

Bên c?nh b?a ti?c cu?i n?m ?n t??ng v?i m?c chi phí ?u ?ãi, ch??ng trình tri ân “Vui tiê?c cuô?i n?m – Khai xuân ?o?n Lô?c” c?a Vietwind s? gi?m t?i 50% chi phí t? ch?c ti?c khai xuân, mang ??n cho khách hàng m?t n?m m?i ??y th?nh v??ng và may m?n.

? Ch??ng trình t? ch?c ti?c khai xuân r?c r?:

? Mang th?nh v??ng: Múa lân t?ng b?ng chào m?ng n?m m?i.

? Mang t??i vui: Ca múa nh?c ??m không khí xuân sang.

? Mang s?c kh?e: Game vui ??u xuân “Phù ??ng c?t cánh v??n t?m”.

? Mang ??m ?m: Ti?c nh? sang tr?ng.

? Mang tài l?c: T?i ?a 50% chi phí t? ch?c ???c gi?m kèm quà t?ng ??u xuân b?t ng? t? Vietwind.

G?i ngay 0969.777.981 (24/24h) ho?c nh?n nút “T?I CH??NG TRÌNH VÀ BÁO GIÁ” phía bên d??i ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t!

Hãy ?? Vietwind ??ng hành cùng b?n

H? TR?

V?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, chúng tôi luôn cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng dich v? t?t nh?t.

HOTLINE 0969.777.981

Hãy g?i cho chúng tôi ngay khi lúc nào b?n c?n. Chúng tôi luôn mang ??n nh?ng giá tr? t?t nh?t cho khách hàng.

Email: sales@vietwind.com.vn

M?i yêu c?u c?a khách hàng g?i v? email c?a Vietwind, ??u ???c gi?i quy?t và tr? l?i m?t cách nhanh nh?t.

Call Now Button

Đăng ký Tự Tạo Lịch Trình Tour

Tự tay lên kế hoạch cho chuyến hành trình của mình và hội nhóm

Hoặc Liên hệ ngay 0969777981 để được hỗ trợ


Cám ơn bạn đã gửi lịch trình tour, giữ liên lạc nhé, chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được